03.03.2017 
​DNMF vant klagesak mot rederi - aldersgrense er diskriminerende 

Kompetanseheving er vernet mot diskriminering, uansett om kompetanseheving er nødvendig for å utøve arbeidet eller ikke, skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet i uttalelse av 27. februar 2017. 

 

​Kompetanseheving er vernet mot diskriminering, uansett om kompetanseheving er nødvendig for å utøve arbeidet eller ikke, skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet i uttalelse av 27. februar 2017. Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det er forskjellsbehandling på grunn av alder å ikke dekke kurskostnader for ansatte født før 1967 og at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling ikke er oppfylt.

DNMF har siden mai 2016 jobbet med denne klagesaken for Likestillings- og diskrimineringsombudet og er svært fornøyd med å ha fått fullt medhold for at rederiet har brutt diskrimineringslovgivningen. Dette er en stor seier for de berørte medlemmene våre. Selv om den konkrete saken gjelder en maskinsjef i et bestemt rederi, vil avgjørelsen danne presedens for alle rederier som har tolket veiledningsrundskrivet likt. Vi snakker da om en seier for over 50 % av alle maskinoffiserer som seiler innenriks, sier fagsjef Odd Rune Malterud, som har lagt ned svært mye arbeid i denne saken. Det var forbundets advokat, Ingvild Andrea Tellmann, som kjørte saken overfor Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Saken gjelder spørsmålet om det er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i skipsarbeidsloven å ikke dekke kostnader for det såkalte høyspentkurset for ansatte født før 1967. Sjøfartsdirektoratet har i rundskriv RSV-05-2015 muliggjort unntak for krav om høyspentkurs for maskinister født før 1967 og som arbeider på fartøy uten høyspentanlegg i fartsområde 4 og lavere. DMNF har hele tiden ment at dette unntaket er ment som et unntak som maskinisten selv kan velge om han eller hun vil benytte seg av, og ikke som en hjemmel for arbeidsgiver til å slippe å betale for oppgradering av sine ansattes sertifikater. DNMF har i klagesaken anført at rederienes praktisering av veiledningsrundskrivet strider mot lovfestet diskrimineringsforbund og har nå endelig fått en soleklar uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet om at dette er aldersdiskriminering.

Ombudet uttaler i avgjørelsen at det er ingen tvil at opplæring og annet kompetanseutvikling er omfattet av vernet mot diskriminering i skipsarbeidsloven. Dette gjelder uansett om kompetanseheving er nødvendig for å utføre arbeidet eller ikke. Forskjellsbehandling på grunn av alder ved dekning av utgifter til kompetanseheving vil derfor i utgangspunktet være omfattet av vernet mot diskriminering i skipsarbeidsloven, slår ombudet fast i uttalelsen.

Ombudet vurderer videre om forskjellsbehandlingen likevel kan være lovlig, dvs. om forskjellsbehandlingen anses nødvendig for å oppnå et saklig formål og ikke er uforholdsmessig inngripende over den som forskjellsbehandles. Ombudet avviser dette og viser til at vurderingen av om forskjellsbehandlingen er uforholdsmessig inngripende overfor de som forskjellsbehandles, vil bero på hvilke rettigheter eller goder som står på spill. Ombudet viser i den forbindelse til at der det er tale om forskjellsbehandling i arbeidsforhold, skal det generelt mye til for at den kan anses som forholdsmessig. Ombudet konkluderer således med at forskjellsbehandlingen er inngripende overfor den som rammes og viser bl.a. til at en arbeidstaker som rammes av forskjellsbehandlingen kan ha opptil over 20 år igjen i arbeidslivet. Dette er ikke er ubetydelig konsekvens av forskjellsbehandlingen, uttaler ombudet.

Ombudet konkluderer med: «Samlet sett tilsier dette at forskjellbehandlingen er inngripende overfor den som rammes. Ombudet har etter en helhetlig vurdering kommet til at det ikke kan utelukkes at det er saklig og nødvendig å avgrense dekningen av utgifter til den gruppen som er pålagt å ha bestått kurset, men mener likevel det er uforholdsmessig å utelukke øvrige maskinister fra kompetansehevingen.»

Likestillings- og diskrimineringsombudet ber partene om å komme frem til en løsning i saken og ber om en tilbakemelding fra rederiet med hensyn til hvordan de har tenkt til å løse saken, dersom de ikke velger å anke saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Ankefristen er tre uker fra uttalelsen ble mottatt.

Odd Rune bilde.jpg
«DNMF kan ikke se på at våre medlemmer fratas lovfestende rettigheter, herunder retten til nødvendig kompetanse om bord, og at arbeidsgiver setter sikkerheten ombord i fare på grunn av økonomi. Jeg er veldig fornøyd med at vi etter en usedvanlig lang, arbeidskrevende og spennende saksbehandlingstid innen et område som mangler rettspraksis til sjøs, endelig har fått medhold.»

 

Ingvild Bilde.jpg
«Vi er veldig fornøyd med uttalelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet har gjort en svært grundig vurdering av saken og har kommet med en god og riktig avgjørelse. Det er veldig betryggende å se at det lovfestede vernet mot diskriminering i arbeidsforhold er et reelt vern og at overtramp får konsekvenser for arbeidsgiver. Dette er et svært viktig rettsområde med store konsekvenser for de arbeidstakerne som rammes.»

Advokat Ingvild Andrea Tellmann

 

Det er viktig at ingen foretar seg noe før ankefristen er gått ut. Saken vil bli fulgt opp videre fra DNMF. Informasjon om saken og videre prosess vil bli gitt til tillitsvalgte og evt. i media når det er formålstjenlig.