12.04.2018 
​​​​EU skal innføre et arbeidsmarkedsbyrå, som kan påvirke norske tariffavtaler og den norske arbeidslivslovgivningen. Saken ble denne uka tatt opp i Stortinget. Administrerende direktør i Det norske maskinistforbund, Hege-Merethe Bengtsson, understreker at det viktig at vi kjemper for den norske modellen, og norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, og i norske farvann.

 
​Fem stortingsrepresentanter fra Senterpartiet leverte denne uka et forslag til Stortinget, der de ber regjeringen sikre at norske avtaler på arbeidsmarkedet har forrang, også i fremtiden.

Les hele forslaget, med bakgrunn, her

Stortingsrepresentantene bak forslaget er Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe og Siv Mossleth. De uttrykker en bekymring for at vi gjennom EØS-avtalen kan bli påtvunget å legge norske tariffavtaler og norske arbeidslivslovgivning under et EU-byrå som i disse dager diskuteres i Brussel.

Europakommisjonen la 13. mars 2018 fram forslag til en forordning om etablering av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at det nye byrået skal sikre at Den europeiske unions (EU) regler håndheves på en rettferdig, enkel og effektiv måte. EØS-avtalen er bygd på at Norge skal ha samme regelverk som EU for alt som angår det EU kaller sitt «indre marked».

- Det er viktig at våre folkevalgte er våkne, og tar denne typen forslag så tidlig som mulig. Vi har lang erfaring med endringer for våre medlemmer, som jobber i konkurranseutsatte næringer, der trygge arbeidsavtaler byttes ut med avtaler som går utover jobbtryggheten og rettighetene som arbeidstakere, sier administrerende direktør, Hege Merethe Bengtsson, i Det norske maskinistforbund.

- Dette forslaget er i en tidlig fase, men vår erfaring er at vi må være føre var i disse spørsmålene, og sikre våre rettigheter og våre avtaler. For oss er det viktigste at vi sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Dette nye forslaget i EU er en trussel mot det vi står for, og er en mulig trussel mot den norske arbeidslivsmodellen, sier Bengtsson.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet, og er til behandling i Europaparlamentets arbeids- og sosialkomité, som har sitt neste møte 25.–26. april. Det er også et uformelt arbeids- og sosialrådsmøte i Sofia 17.–18. april. Norge er vanligvis invitert til å delta på slike uformelle rådsmøte, hvor enten statsråden eller statssekretæren kan møte.

​De fem stiortingsrepresentantene påpeker at i de kommende år er det nødvendig med økt nasjonal og internasjonal innsats for å fremme – ikke svekke – den norske modellen. Det er en viktig forutsetning for å videreutvikle samholds-Norge slik at svake grupper får større trygghet i arbeidslivet.

Stortingsrepresentantene foreslår at Stortinget ber regjeringa påse at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang framfor Norges forpliktelser som vil kunne inngå i EUs arbeidsmarkedsbyrå ELA (European Labour Authority).  I tillegg ber de Stortinget be regjeringa gi sin vurdering av om norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning kan gis forrang framfor EØS-avtalens regler.
 
 
Mer informasjon, ta kontakt:
 
Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818