05.02.2020 
​​

 
Det norske maskinistforbund oversendte fredag Nærings- og fiskeridepartementet vårt skriftlige innspill til den kommende stortingsmeldingen om maritim politikk. Dmmf har høye forventninger til den kommende stortingsmeldingen, og at meldingen vil bidra til å samle og målrette den maritime politikken på en måte som sikrer gode og forutsigbare rammevilkår for hele den maritime næringen.

6.12 Jonny Eide sol og plattform 4 beskjært.jpg​

Dnmf er takknemlig for muligheten til å komme med innspill til Nærings- og fiskeridepartementets arbeid med den kommende stortingsmeldingen om maritim politikk, og ser frem til å lese resultatet av arbeidet. Dnmf ønsker å gi ros til departementet for å ha lagt opp til en åpen prosess rundt meldingen, der aktører i den maritime klyngen i hele Norge har fått muligheten til å komme med sine innspill muntlig gjennom innspillsmøter, samt en skriftlig innspillrunde. Dnmf forventer at departementet i sitt videre arbeidet med utarbeidelse av meldingen holder aktiv kontakt med øvrige myndigheter, samt arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for å sikre at innholdet i meldingen best mulig gjenspeiler næringens behov og forventninger.

Regjeringen har varslet at meldingen skal peke ut retning for den maritime politikken fremover, og at den skal gi en helhetlig gjennomgang av den maritime politikken. Blant annet skal den omtale økonomiske rammevilkår,                                                            
øvrige politikkområder og betydningen for maritim sektor.

Dnmf mener meldingens viktigste oppgave er å sikre at norsk bosatt arbeidskraft har tilgang til arbeidsmarkedet på lik linje med arbeidskraft bosatt i utlandet. Videre mener Dnmf regjeringen må jobbe for å sikre denne arbeidskraft en kompetanse som gjør de til innovative og kunnskapsrike bidragsytere i morgendagens næring. Gjennom dette vil regjeringen sikre en merverdi i form av sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

En konkurransedyktig sektor
Dnmf forventer at meldingen legger til rette for forutsigbare rammevilkår som sikrer konkurransedyktigheten til hele den maritime næringen. Som regjeringen selv trekker frem er det viktig at vi har en konkurransedyktig sektor, også i fremtiden. I all den tid sjøfolk bosatt i Norge ikke kan stille på lik linje som utenlandsk arbeidskraft hva gjelder kostnaden for rederiene er det vanskelig å se for seg at de kan konkurrere på like vilkår om disse arbeidsplassene. Dnmf mener det må innføres norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann som sikrer konkurransekraften til sjøfolk bosatt i Norge. Dnmf mener også det er sentralt at regjeringen sikrer forutsigbare og gode rammevilkår som sikrer konkurranseevnen og bidrar til en trygg arbeidshverdag for hele næringen. 

En bærekraftig sektor
Dnmf forventer at meldingen bidrar til å sette klare rammer for en bærekraftig maritim sektor, i tråd med FNs bærekraftsmål. Dette innebærer å sette klare krav til fremtidens næring, bidra til utviklingen av nye næringer og sikre tilstrekkelige økonomiske rammer for at næringen skal lykkes i dette arbeidet. I arbeidet med å verne det ytre miljøet har også Dnmf en klar forventning som at regjeringen gjennom denne meldingen påtar seg et større ansvar hva kommer til å verne det indre miljøet og sikkerheten til de som berøres av de grønne løsningene i næringen.

En kompetent og innovativ sektor
Dnmf forventer at meldingen setter en klar retning for fremtidens maritime utdanning, og sikrer rammer som bidrar til at kompetansen i næringen ivaretas. Dersom norsk maritim næring skal vokse i fremtiden er vi avhengige av å bevare den sterke faglige og operative kompetansen vi har bygget oss opp i Norge over tid. Samtidig er vi nødt til å sikre at også fremtidens sjøfolk er innovative og kunnskapsrike, og bidrar til å utvikle nye løsninger og nye næringer.

Dnmfs fullstendige innspill og øvrige innspill til den kommende stortingsmeldingen vil bli fortløpende publisering på regjeringens nettsider. ​​

Dnmfs innspill kan også 022020Dnmfs innspill til maritim melding.pdf

Mer informasjon, kontakt:

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
 
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818​