13.06.2018 
​Partene, DSO og Norges Rederiforbund NR, var i dag kalt inn til meklingsmannen i Riksmeklerens lokaler i Grensen 3 for om mulig å kunne komme frem til en løsning.

 Formelt var partenes respektive meklingsledelse kalt inn til forberedende møte. Etter avklaring med partene gikk møtet over i formelt meklingmøte. 

Fra DSO møtte meklingsleder administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Nsof, Hans Sande og leder av forhandlingsutvalget Jøran Mannes. 

Fra NR møtte forhandlingssjef og advokat Pål Tangen og Karl-Erik Johannessen. Meklingen ble ledet av meklingsmann Edvard Os.

Meklingen ble avsluttet med enighet- Riksmeklerens møtebok følger vedlagt i sin helhet.

Forhandlingsutvalgets leder Jøran Mannes sa seg godt fornøyd med DSO sitt fotavtrykk og resultat etter meklingen.


Særlig fremheves at

- Det generelle tillegget gis i %
- DSO har fått forhandlingsretten for motormenn
- Det skal gjennomføres et utvalgsarbeide hvor tema som stillingsinnplassering og ETO er problemstillinger av særlig interesse for DSO blir berørt
- Sist men ikke minst har partene DSO og NR blitt enige om å sette ned et eget utvalg vedrørende ansatte med maritime sertifikater.


Utdrag fra Møtebok vedrørende mandat for sistnevnte utvalg:
Opprettholdelse av Maritime sertifikater og kompetanse i henhold til STCW-konvensjonen.

Partene erkjenner at opprettholdelse av STCW sertifisering er av stor viktighet for den enkelte og at tap av
denne sertifiseringen vil kunne medføre at man ikke lenger kan konkurrere om sertifikatpliktige stillinger
innenfor den maritime industrien generelt.
Partene er enige om å nedsette et utvalg som skal utrede konsekvenser, gjennomføring og kostnader samt
fremlegge forslag til løsning på følgende 3 utfordringer:
1. For ansatte som i forbindelse med nedbemanning får endringsoppsigelse med tilbud om lavere
stilling kan det medføre at enkelte ikke opptjener godkjent fartstid for å opprettholde sine STCW
sertifikater i den nye stillingen.
2. Hvor det i regelverket for sertifikatpliktige stillinger kreves repetisjonskurs
3. Dersom bedriftene krever STCW-sertifikater på et høyere nivå enn det regelverket formelt krever
for den aktuelle stillingen.

Utvalget nedsettes og avholder sitt første møte innen medio september og skal avgi sin innstilling innen
utløpet av 2018. Utvalget skal bestå av inntil 4 deltakere fra hver av partene

Møteboken i sin helhet kan leses på denne lenken

Forhandlingsutvalgets leder Jøran Mannes
Administrerende direktør og meklingsleder Dnmf Hege Merethe Bengtsson
Administrerende direktør NSOF Hans Sande