14.12.2017 
Det kom til enighet, en time på overtid, mellom partene i meklingen mellom Det norske maskinistforbund og Norges rederiforbund - NOR-oppgjøret. Les hele skissen her​​

 
Meklingen ble avholdt på en bakgrunn av svært krevende forhold på offshore service området, men med gode overskudd på området for utenriksfergene.

Etter en krevende, men konstruktiv mekling fant Riksmekleren grunnlag for å fremlegge en skisse.

Forhandlingsutvalget hadde en krevende oppgave på vegne av alle medlemmene på NOR avtalene og fant å kunne akseptere Riksmeklerens skisse. Det blir ingen streik i dette mellomoppgjøret.
 
De andre sjømannsorganisasjonene valgte også å takke ja til skissen.

Dnmf var representert ved: Marius Slettingsdalen, Trym Harald Lokander, Odd Jonassen, Rune Gjertsen, Helene Brandal, Håkon Eidset og Hege Bengtsson.

---
Dette er skissen partene aksepterte klokken 01.00 i natt:

 
MEKLERENS FORSLAG
i sakene 2017-021, 2017-022 og 2017-023 mellom
Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund
på den ene side og

Norges Rederiforbund
på den annen side

vedrørende Mellomoppgjøret for NOR registrerte skip i utenriksfart.

1) Det vises til 2. års klausulen som lyder:
Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Norges Rederiforbund
og NSOF/NSF/DNMF om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige
om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på
forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår og pris- og lønrisutviklingen il.
avtaleår.

Følgende generelle tillegg gis fra 1. november 2017.

NOR-Ferge (ColorLine)
• Det gis et generelt tillegg på 2,0 %, minimum kr 465 / pr. mnd. på grunnhyren

NOR-Kabelavtalen
• Lønnssatsene på grmiuhyren økes med 2,0 %, minimum kr 465 / pr. mnd. på
grunnhyren

NOR-Bøyelastavtalen
• Lønnssatsene på grunnhyren (NSF) og minstelønnstabellene økes med 2,0 %,
minimum kr 465 / pr. mnd. på grunnhyren

NOR-Tariff 4
• Lønnssatsene på grumihyren økes med 2,0 %, minimum kr 465 / pr. mnd. på
grunnhyren

NOR-Offshore
• Lønnssatsene på grunnhyren økes med 1,0 %, minimum kr 220 / mnd. på
grunnhyren
• Partene er svært opptatt av å ha gode samarbeidsprosesser i rederiene. Ledelsen skal
sammen med de tillitsvalgte sørge for god informasjonsftyt og arbeide tett sammen
for å sikre arbeidsplasser og bedre rederienes økonomiske situasjon. For eksempel
kan prosjektet «Konkurransekraft ff1 havs» revitaliseres lokalt for å oppnå
målsettingen.

2) Utvalgsarbeid
Arbeidet rundt en mulig forenkling av NOR-overenskomstene jfr. protokoll av 29. oktober
2014 igangsettes. Arbeidet skal forsøkes ferdigstilt innen hovedoppgjøret 2018.

Mekling