11.01.2019 
Dommen i særaldersgrensesaken: Fagforbundets kritikk av DNMF er feilslått, og Fagforbundets forståelse av Hovedtariffavtalen og dommen fra Nord-Troms tingrett er feil, sier Lasse Westby, nestleder i Dnmf og leder av Brannforum.

 
Fredag 4. januar 2019 avsa Nord-Troms tingrett dom i en rettssak mellom Tromsø kommune og seks operatører ved 110-sentralen i Tromsø. Spørsmålet i saken var om kommunen ensidig kunne endre de seks operatørenes aldersgrenser fra 60 (57) til 70 år. Det norske maskinistforbund (DNMF) og de seks operatørene vant frem med at kommunen ikke kunne endre aldersgrensene, ved enstemmig dom.

En artikkel om seieren ble publisert på DNMFs nettsider samme dag: "Seier i særaldersgrensesaken mot Tromsø kommune". I artikkelen uttaler undertegnede seg slik:   

"Det at Kommunenes Sentralforbund (KS) i juni 2016 veldig bombastisk gikk ut og hevdet at det var tariffstridig å ha særaldersgrense ved landets 110-sentraler har vi i Dnmf ment var feil. Mer skuffende var det å konstatere at landets største fagforening, Fagforbundet, samme måned uttalte at det å ha særaldersgrense i 110-sentralen både var feil og tariffstridig. Det er rimelig sterke ord fra noen som hevder at de jobber for brannfolkene i Norge."

Det som bli siktet til her er en artikkel publisert på Fagforbundets nettsider 27. juni 2016, med tittelen "Stillinger ved 110-sentraler har ikke særaldersgrense". I artikkelen skriver Fagforbundet:

"Mange som jobber i 110-sentralene har spurt om hvorfor særaldergrensereglene er endret slik at de faller utenfor reglene. Svaret er at reglene er uendret, men ikke alltid har blitt fulgt."
 
Fagforbundet skriver videre at:

"Særaldersgrensa er begrunnet i sikkerhet og er ingen opparbeidet personlig rettighet. Det er enkelte arbeidsgivere som har tolket regelverket feil og latt folk fortsette å stå i en stillingskode med særaldersgrense. Det er feil og tariffstridig, sier lederen for forhandlingsavdelingen i Fagforbundet, Unni Rasmussen." (min understrekning)
 
Fagforbundets artikkel ble fremlagt av Tromsø kommune i saken mot Dnmfs medlemmer, som bevis for at tariffpartene var enige om at stillingen som operatør ved 110-sentralen ikke hadde særaldersgrense. Dette er bakgrunnen for min kritikk av Fagforbundet.

I etterkant av min og Dnmfs kritikk, har Fagforbundet publisert to artikler der de tilbakeviser kritikken. Fagforbundet publiserte først en artikkel 5. januar 2019 med tittelen "Seier om særaldersgrenser for brannfolk i Tromsø". Fagforbundet kom deretter med ytterligere kommentarer til dommen i artikkelen "Fagforbundet utdyper saken om særaldersgrenser i Troms"  9. januar 2019.

I begge artiklene fremholder (og fastholder) Fagforbundet at stillingen som operatør ved landets 110-sentraler ikke har særaldersgrense. I artikkelen 9. januar 2019 uttaler Fagforbundet følgende:

"Det er lov- og avtaleverket som setter grenser for hvem som har rett til særaldersgrense. I utgangspunktet har ikke 110-operatører en slik rettighet, men arbeidsavtalen er førende. Dette betyr at i saker hvor de ansatte kan dokumentere særaldersgrense som en individuell rettighet, for eksempel gjennom arbeidsavtale, vil de ha grunnlag for prøve saken rettslig dersom arbeidsgiver ensidig skulle endre aldersgrensen." (min understrekning)

Fagforbundets forståelse av Hovedtariffavtalen og dommen fra Nord-Troms tingrett er imidlertid feil.

Dommen slår tvert imot fast at stillingen som operatør ved landets 110-sentraler er "tilsvarende stilling" som operatør ved politiets 112-sentraler. Politiets operasjonssentral har særaldersgrense 60 år. I henhold til Hovedtariffavtalen har operatører ved 110-sentralen krav på samme aldersgrense som gjelder for tilsvarende stilling i staten, dvs. særaldersgrense 60 år.

Dommen fra Nord-Troms tingrett har således ikke kun relevans der det foreligger en individuell avtale om særaldersgrense, slik Fagforbundet hevder. Dommen har tvert imot betydning for samtlige operatører ved landets 110-sentraler. Dommen står dermed i strid med Fagforbundets uttalelser om at 110-operatører ikke har rett til særaldersgrenser, som er fremsatt både i artikkelen fra 2016, og de to nye artiklene fra januar 2019. Fagforbundets kritikk av undertegnede og DNMF er dermed feilslått. 


 

Lasse Westby 
nestleder i Dnmf og leder av Brannforum