19.02.2016

I oktober 2010 ble det avklart i IMO at flaggstatene selv kunne definere fartstid pr. dag. Saken ble videre behandlet og fra en samlet næring fremmet for sjøfartsdirektoratet i januar 2012. Nå er forslag om endring av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk ute på høring med sikte på ikrafttredelse 1. mai 2016.

 

Med denne beregningen vil arbeidstakere til sjøs bla, bli likestilt med øvrige mht. dagsberegning og årstimeverk. Det gjøres oppmerksom på at opplæringsstillinger uansett skal sikres at nødvendig kompetanse er tilstede, uavhengig av fartstidopptjening. 

Fartstiden regnes etter følgende formel fra 1. mai 2016:

D= fartstidsdager, x= antall timer arbeidet, 1867= antall timer i basisårsverk basert på 8 timers dag.                                                                                                                                                                                                                                                                     

En får da eks. en slik beregning ved 12 timers arbeidsdag;

Fartstidsdager = 12   X 365 = 2,346 Dager                   
    1867                                                        

 

Ved 6 timers arbeidsdag:

Fartstidsdager = 6   X 365 = 1,173 Dager
    1867            

Hviletidsbestemmelsene vil selvfølgelig legge maks timebegrensning oppad pr. dag.

 

Nærmere om forslaget til endringer i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Endringene i § 16 første ledd – beregning av fartstid

Fartstid er i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater § 16 definert som «tjeneste om bord som gir sjøfolk relevant kunnskap, innsikt og ferdighet for utstedelse av sertifikat eller vedlikehold av kompetanse». Per i dag regnes fartstid som faktisk tjenestetid fra dag til dag ved normal operasjon av skip, fiskefartøy eller flyttbar innretning. Det foreslås at fartstid endres fra dagens løsning som regnes fra dag til dag til å gjelde fra time til time. Denne endringen medfører at en får gjenspeilet den aktuelle fartstiden sjømannen faktisk har opptjent time for time. Bestemmelsen foreslås endret fra «dag til dag» til «time for time».

Det legges til grunn at fartstid skal dokumenteres på samme måte som i dag, jf. § 16 andre ledd som sier at «fartstid dokumenteres ved registrering i sjøfartsbok attestert av skipsfører, alternativt ved fartsoppgave bekreftet av rederiet». Disse timene settes inn i en formel der et basisårsverk på 1867 timer danner grunnlaget for et utgangspunkt på 8 timer pr dag. Ved bruk av denne formelen vil antall timer bli omregnet til antall dager som danner grunnlag for beregning av effektiv fartstid.

Hele høringen kan du lese her