20.10.2016 Fagsjef Odd Rune Malterud og seniorrådgiver Ulf Brekke fra DNMF deltok i tiden 18. til 19. oktober på ferjekonferansen i Stavanger som samlet over 150 deltagere.

 Ferjekonferansen, som er i regi av Statens vegvesen, hadde mange og gode interessante foredragsholdere fra Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Sjøfartsdirektoratet. Videre var både fylkeskommunene og ferjerederiene representert som henholdsvis tilbydere og anbydere i anbudskonkurransen, samt fra private aktører som skipsbyggere og leverandører av systemer.

LNG blir faset ut
Fokuset på hele konferansen var «det grønne skiftet» der i fremtiden to tredjedeler av fergene skal være være helelektriske med batteridrift og 1 tredjedel med biogass, biodiesel og brenselsceller. LNG ble ikke nevnt i denne sammenhengen og ønskes tydeligvis etter hvert faset ut.

Utenlandske aktører
Statssekretær Tom Cato Karlsen innlegg vakte oppsikt da han så for seg å få med utenlandske rederier i anbudsrundene. Dette med bakgrunn i eventuelle. kostnader og at det nå kun er 1,8 norske aktører i snitt som byr på de utlyste anbudene. Påstanden ble senere bekreftet av vegdirektør Terje Moe Gustavsen og står i sterk kontrast til den sikkerhet som ønskes forbedret på en i snitt 32 år gammel ferjeflåte.

Usikker ferjeflåte
Sjøfartsdirektør Olav Akselsens ærlige mening om ferjeflåtene var at rederiene hadde mye å gå på når det gjald sikkerhetskultur og at 130 gamle ferger må fases ut så fort som mulig på grunn av dårlig lekkstabilitet.

Statlig og fylkeskommunalt eierskap av ferjer
Statens vegvesen skal ha en forsøksordning med statlig eierskap på ferjer der de lyser ut driften av ferjene. Dette ble kraftig imøtegått blant annet av NHO Sjøfart. DNMF er også klar på at dette ikke er gjennomførbart uten visse kriterier som ivaretar våre medlemmers interesser.

Autonome ferjer
I regi av «det grønne skiftet» ble det fremmet fremtidsmål om autonome ferjer som skal gå helt ubemannet. I første omgang skal matros/billettørene fases ut ved innføring av «Autopass» som betalingsmiddel, og det arbeides med å fjerne maskinistene på batteriferjer.

Det er allerede satt i gang en forsøksordning med ubemannede skip i Trondheimsfjorden med mål om ubemannede skip - en gang i fremtiden. Her må imidlertid mye på plass hvor de største utfordringene ligger i kapital, infrastruktur og lovverk.

Om autonome skip kan du lese her: http://nfas.autonomous-ship.org/

Mannskapets meninger og behov var ikke det store temaet, men Morten Kveim fra NSOF fikk på tampen et innlegg om hvordan en skal ivareta passasjerer, særlig barn og handikappede om ulykken skulle være ute, og det ikke er mannskap om bord.