​FNs sjøfartsorganisasjon IMO har vedtatt en ny Polarkode som skal ivareta sikkerheten til skip og mannskap som ferdes i Arktis og Antarktis. DNMF er fornøyd med at regelverket er på plass, men fagsjef Odd Rune Malterud stiller seg kritisk til at kravet om spesialkompetanse for maskinoffiserer ble strøket.

 Polarkoden ble siste dag av den 94 Maritime Safety Committee fra 17. til 21. november 2014 vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

En økt skipstrafikk som følge av issmelting kan utgjøre en risiko for det sårbare miljøet i området. Ekstreme værforhold, mørketid og islagte farvann er en konstant utfordring. Dette gjelder både for sikkerheten for skip, personer om bord, men også for miljøet. Dagens regler er ikke tilpasset de spesielle forholdene. Norge, Danmark og USA satte dette på agendaen i IMO i 2009, og det er Sjøfartsdirektoratets Turid Stemre som har ledet dette arbeidet i IMO. 

Polarkoden er globalt bindende regler for skip som skal ferdes i Arktis og Antarktis.  Koden består av to deler: En sikkerhetsdel – SOLAS, og en miljødel - MARPOL.

Det er sikkerhetsdelen som nå er blitt vedtatt av IMOs 170 medlemsland. Den stiller blant annet krav om polarsertifikat, tilpasset redningsutstyr og opplæring av mannskap for skip som opererer i Arktis og Antarktis. ITF, hvor underegnede deltok i delegasjonen, er glade for regelverket, men er misfornøyd med at kravet om spesialkompetanse også for maskinoffiserene galant ble strøket - de sorterer nå kun under resten av mannskapet på familiseringsdelen. Dette sammen med rederiets unnlatelse av å montere riktig utstyr kan få katastrofale følger for sikkerheten og miljøet, men det er pengene som teller også her. Miljødelen antas vedtatt våren 2015.

Sikkerhetsdelen stiller krav til blant annet egnet søk og redningsutstyr for opptil 5 dager uten bistand, operasjonskrav, konstruksjonskrav og forkjellig opplæring av mannskap som fører frem til et polarsertifikat.

Polarkoden vil gjelde for Antarktis og Arktis. For Norge betyr dette at områdene rundt Svalbard og Bjørnøya blir omfattet av koden. Reglene håndheves av hver enkelt flaggstat, og kan implementeres på flyttbare innretninger. Norge kan foreta havnestatskontroll av andre lands skip når de ankommer norske havner. Forventet ikrafttredelse for koden i SOLAS er januar 2017.  Den vil gjelde for nye skip bygget etter denne dato. Skip bygget før 1. januar 2017 vil være nødvendig for å oppfylle de relevante kravene i Polarkoden ved den første mellom liggende eller fornyelse, avhengig av hva som inntreffer først, etter 1. januar 2018.

Odd Rune Malterud
Fagsjef
orm@dnmf.no