27.10.2017 
Forhandlingsutvalget for Innenriksen (NHO Sjøfart) møttes i Trondheim torsdag 26. oktober, for å diskutere oppfølging av protokollen etter hovedtariffoppgjøret i 2016. Der var det enighet om å utrede overenskomsten og en rekke formuleringer i den.

 
Forhandlingsutvalget for Innenriksen (NHO Sjøfart) møttes i Trondheim torsdag 26. oktober, for å diskutere oppfølging av protokollen etter hovedtariffoppgjøret i 2016. Der var det enighet om å utrede overenskomsten og en rekke formuleringer i den.

Det ble jobbet svært godt under møtet i Trondheim, sier Sveinung Fagervik, og legger til at forberedelsene til hovedtariffoppgjøret i 2018 er godt i gang.

NHO SJØFART utvalget 2017.png

Til stede påmøtet i Trondheim var Sveinung Fagervik (Norled), leder av utvalget og medlemmene av utvalget Anders Gjestad (Fjord1), Jan Marcussen (Norled), Anders Daniel Ödman (Redningsselskapet) og Roger Johan Andersen (Norled). I tillegg deltok fra administrasjonen i DNMF, Ulf Brekke, rådgiver, og Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i DNMF.Disse hadde forfall til møtet: Karl Jul Olsen (LKAB), Lasse Ottesen (Hurtigruten) og Frode Varholm (Fjord1).

Det har vært gjennomført flere møter mellom DNMF og NHO Sjøfart i forbindelse med denne utredningen. I disse møtene har Sveinung Fagervik, Karl Jul Olsen og Anders Gjestad har represnetert DNMF.
Arbeidet med utredningen skal være ferdig i god tid før hovedtariffoppgjøret i 2018.

I forbindelse med hovedtariffoppgjøret til våren, vil DNMF gjennomføre tariffkonferanser i forkant av oppgjørene, og medlemmer og tillitsvalgte er velkomne til å bli med på disse. Tariffkonferansen for Innenriksen (NHO Sjøfart) avholdes den 6. mars. Påmelding og nærmere info vil komme senere.


I protokollen står dette om utredningen:

"Innenfor dette tariffområdet ble alle normallønnsoverenskomstene avløst av minstelønnsoverenskomster ved tariffrevisjonen i 2008. Det var kun overenskomstenes bestemmelser om lønnsfastsettelse som ble endret. Overenskomstenes øvrige bestemmelser ble videreført upåvirket av at de nå var blitt minstelønnsoverenskomster. Partene erkjenner at det er behov for en kritisk gjennomgang av bestemmelsene for å tilpasse bestemmelsene til at de inngår i minstelønnsoverenskomster. Det er herunder behov for å trekke opp grensene for hvilke bestemmelser som kan tas ut av overenskomstene. Det er videre behov for å se på den tariffbestemte oppbyggingen og elementene av fastlønnsavtaler i ferge - og lokalfart, samt å sikre at de ivaretar de lokale parters gjensidige interesser om å kunne forhandle og reforhandle disse på en tilfredsstillende måte. Partene vil i dette arbeidet også vurdere overenskomstens bestemmelser om hyreinnplassering for maskinoffiseren.

Partene ser videre behov for å vurdere overenskomstens bestemmelser som er knyttet til arbeidstid. Lov om arbeidstid på skip er opphevet og erstattet med bestemmelser om arbeidstid i skipssikkerhetsloven og forskrift om arbeidstid. Det er behov for å vurdere om disse gir svar på en del av de spørsmål som reiser seg om arbeidstidsordninger. Partene vil vurdere å eventuelt foreslå endringer dersom dette anses nødvendig. Partene vil ved denne vurderingen o​gså se om det er grunnlag for å foreta endringer i bestemmelsen for ferger som praktiserer sjøvaktordning.
Partene skal utrede disse spørsmål. Hver av partene utpeker inntil fire representanter i utvalget. Arbeidet skal igangsettes senest 1. oktober 2016. Det skal være avsluttet senest 1. desember 2017 slik at endringer kan iverksettes fra 1. april 2018."

NHO SJØFART utvalget 2017.png

Foto: Jógvan H. Gardar