-Fortsatt skjær i sjøen
 15.02.2013 ​
Sjømannsorganisasjonene har sendt et felles høringssvar til ny skipsarbeidslov. – Det er mange forbedringer, men fortsatt noen skjær i sjøen, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i DNMF.
 
- Prinsippet om at sjømenn som hovedregel har de samme rettighetene som andre etter arbeidsmiljøloven, er et viktig bidrag i kampen mot sosial dumping, sier fagsjef i Unio, advokat Jon Olav Bjergene.
 
Avløyp har deltatt i lovutvalget på vegne av Det norske maskinistforbund. De andre sjømannsorganisasjonene var representert med advokatene Birger Mordt og Sigmund Berg (foto). Sjømannsorganisasjonene hilser forslaget om ny vernelov velkommen, ikke minst fordi arbeidsmiljøloven for landansatte har vært styrket de seneste 25 årene uten at sjømannsloven har vært revidert.
 
Bedre å reise til sjøs
Sjømannsorganisasjonene sender et felles høringssvar til Nærings- og handelsdepartements høring på NOU 2012:18 «Rett om bord». Den nye loven skal trolig i kortversjon hete «skipsarbeidsloven». Sjøfolk skal likestilles med landansatte. Med en ny vernelov for sjøfolk skal det bli enda mer attraktivt å reise til sjøs. Nærings- og handelsdepartementet tar sikte på å fremlegge et lovutkast for Stortinget våren 2013.
 
-Fullt solidarisk ansvar
Sjømannsorganisasjonene fikk gjennomslag for nærmest en full harmonisering med arbeidsmiljøloven når det gjelder reglene om vern av stillinger. Et av de viktigste punktene her er at et flertall i utvalget foreslår å innføre rett til å stå i stilling så lenge forhandlinger om ugyldig oppsigelse pågår, sier Avløyp. 
En slik rettighet har sjøfolk ikke i nåværende sjømannslov.
 
Utvalget klarte å enes om mye – men ikke alt, medgir Avløyp.
 
Det er i forhold til rederiets ansvar for sjøfolkas arbeidsforhold når arbeidsgiver ikke er rederiet, men et bemanningsselskap, at Sjømannsorganisasjonen er uenige i forslaget i «Rett om bord»,.
 
- Sjømannsorganisasjonene har krevd at rederiet i slike tilfeller må ha et fullt solidarisk ansvar for arbeidsforholdet og lovens regler, sier Avløyp. Dette er et av de viktigste punktene i den nye skipsarbeidsloven.
 
Likestilt med på land
På den positive siden har organisasjonene fått gjennomslag for at:
 
•          langt på vei blir en arbeidstaker på sjøen likestilt med arbeidstaker på land.
•          det er i tillegg blitt en rekke forbedringer i rett til permisjon.
•          det er også gjennomslag for å fjerne 62-års aldersgrense for oppsigelse grunnet alder. Denne blir nå hevet til 70. Retten til sykepleie og rett til er sykelønn beholdt, med en begrensning for sykelønn på tolv måneder.
 
Ikke svekke NIS
Et annet viktig punkt har også vært å fullføre implementeringen av ”Maritime Labour Convention 2006” (MLC2006). Dette gjelder internasjonal minstestandarder knyttet til arbeidsvilkår for sjøfolk, blant annet om bo- og leveforholdene om bord.
 
Det har også vært et ønske å videreføre dagens unntak fra sjømannsloven for skip i norsk internasjonalt skipsregister NIS så lenge det fastsettes unntak i tariffavtalene og ikke direkte i loven. En slik innretning mener lovutvalget er avgjørende for ikke å svekke NIS registerets konkurransedyktighet.
 
 
Les Sjømannsorganisasjonenes kommentarer til lovforslaget