25.02.2020 
​​​​Det skulle ikke så på manglende vær da Maritime Bergen inviterte til seminar om norsk satsing på havvind om bord på skipet Polar Queen i Bergen. Dnmf mener tematikken som ble belyst i seminaret understreker viktigheten av en industriell satsing på havvind i Norge, og regjeringens ansvar for å drive prosessen fremover.

 

Torsdag 20. mars inviterte Maritime Bergen i samarbeid med GC Rieber Shipping og Bergens Rederiforening til arrangementet «Havvind, vår energi – vår fremtid» om bord på Polar Queen i Bergen. På programmet var blant annet statssekretær fra Olje- og energidepartementet, Odd Emil Ingebretsen, Norges Rederiforbund og en rekke andre sentrale aktører i arbeidet med en norsk satsing på havvind. At det blåser godt i Bergen fikk gjestene på Polar Queen definitivt erfare, og at havvind er i vinden klarte programmet tydelig å fremheve.  

Dnmf har gjennom våre innspill til den kommende maritime stortingsmeldingen og til høringen om åpning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift i havenergiloven, uttalt oss positive til en industriell satsing på flytende havvind. Vi mener derfor det er positivt at Maritime Bergen tok initiativ til dette arrangementet, og ser frem til flere gode diskusjoner om tematikken i tiden som kommer.

Stort potensiale for verdiskaping og sysselsetting

Flere ulike rapporter, blant annet fra Menon, har påpekt potensialet for verdiskaping og sysselsetting knyttet til en større satsing på flytende havvind i Norge. I en tid der vi globalt er nødt til å omstille oss og bygge ut nye former for fornybar kraftproduksjon er det ingen tvil om at flytende havvind kan være en del av løsningen. Vi forventer nå at norske myndigheter i enda større grad til eierskap til havvindsatsingen, og sørger for rammebetingelser som legger til rette for en større industriell satsing.

Som næringen ettertrykkelig har påpekt overfor myndighetene tidligere er det ikke slik at norske rederier og norske sjøfolk ikke allerede jobber med havvindprosjekter. Problemet er at dette skjer andre steder enn på norsk sokkel og i norske farvann. Flere steder i verden, blant annet i våre naboland Danmark og Storbritannia, satses det allerede tungt på havvind. Nå må vi sørge for at vi benytter oss av kompetansen vi allerede innehar, og satser på havvind også her i Norge.


Arrangementet var fulltegnet da Maritime Bergen inviterte til havvindseminar. 

En nasjonal sektoravtale  

Dnmf har vært klare på det må settes klare målsetninger og rammer for utvikling av havvindnæringen, og sikre at næringen utvikler seg på en hensiktsmessig og god måte som ivaretar norske interesser. Dnmf er opptatt av at alle involverte parter må inkluderes i satsingen, og oppfordrer som alltid til god dialog mellom myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I arbeidet med havvindsatsingen mener Dnmf det er viktig at vi får på plass en nasjonal sektoravtale mellom næringslivet, myndigheter, virkemiddelapparatet, forskningsmiljøer og den øvrige maritime klyngen, og at en slik avtale sikrer at vi bygger industri, kompetanse, arbeidsplasser og eksporterbar teknologi som vil lønne seg for Norge på lang sikt.

Skal vi høste av naturressurser må det gi avkastning i form av arbeidsplasser

Skal vi høste av norske naturressurser på dette gi avkastning i form av norske arbeidsplasser. Dette er Dnmf tydelige på i vårt arbeid knyttet til all virksomhet både på land og til sjøs. Dnmf har vært klare på at vi forventer at regjeringen ser utviklingen av rammevilkårene for havvindnæringen i sammenheng med kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Dersom vi skal bygge ut næringen, er vi nødt til å gjøre det med premisser som sikrer at norsk bosatt kompetanse kan konkurrere om disse arbeidsplassen. Samtidig har Dnmf i våre innspill vært tydelige på at vi mener det må settes krav til bruk av norske produsenter, verft og fabrikker som sikrer at industrien faktisk bygges i Norge.

Havnæringene må ses i sammenheng

I våre tidligere innspill har Dnmf vært opptatt av at myndighetene og næringen i dette arbeidet tar hensyn til, og har et overordnet perspektiv knyttet til både nåværende og fremtidige næringer. Når norske myndigheter vurderer områder for utvikling av havvindnæringen må det tas hensyn til allerede eksisterende aktivitet i disse områdene, og sørge for at utbyggingen ikke går på bekostningen av dette.

Til stede for Dnmf var politisk rådgiver og samfunnskontakt Jørgen R. Andersen. 

 

Kontakt:
Jørgen Ringen Andersen
Politisk rådgiver og samfunnskontakt