24.10.2016 Sjømannsorganisasjonen foreslår at man utvider begrepet lærlingeplasser til opplæringsplasser, slik at det også vil bli stilt krav om bruk av kadetter ved offentlige anskaffelser i sin høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet.

 
Høringssvar
Vi viser til høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet datert 16. august 2016 vedrørende utkast til Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser.

Våre kommentarer
Sjømannsorganisasjonene støtter forslaget om sette krav til lærlingeplasser. Samtidig er vi av den oppfatning at dette bare adresserer deler av utfordringen med læreplasser for dem som har tatt maritim utdanning. Maritim utdanning finnes i både sekundær- og tertiærutdanningene, og felles for dem begge er at praksis er påkrevd for å kunne tjenestegjøre i yrket.

For elever som  tar videregående utdanning må man ha lærlingetid  om  bord på fartøy for å  oppnå tilstrekkelig fartstid både for å kunne ta fagbrev samt for å kunne løse et påkrevd ferdighetssertifikat. Det at man setter krav til lærlingeplasser er i så måte svært positivt for denne gruppen.

For studenter i tertiærutdanningene (maritim utdanning finnes på både fagskole og universitet/høgskole) er også praksis om bord på fartøy påkrevd etter endt utdanning for å løse nødvendig sertifikat slik at man får utøvd sin profesjon. Denne praksisen benevnes kadettid og studenter i slik praksis kalles kadetter. De siste par årene har det som følge av utfordrende tider i maritim næring vist seg vanskelig å skaffe tilstrekkelig antall kadettplasser til alle som er ferdig med sin teoretiske utdanningen og skal ut i praksis. Ved månedsskiftet august / september dette år hadde cirka 350 fått seg kadettplass, mens drøyt 250 fortsatt sto uten.

Sjømannsorganisasjonene foreslår derfor at man utvider begrepet lærlingeplasser til opplæringsplasser slik at også kadetter kan bli inkludert.

 

På vegne av Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat
Trond Løfgren