15.01.2016 
​Sjømannsorganisasjonene støtter intensjonene med endringene i sikkerhetsforskriften for passasjerskip i innenriksfart med overnatting, men mener at de ikke kan iverksettes før det utarbeides krav til kompetanse og opplæring av de som skal utføre sikkerhetskontrollen.

 
Høringsuttalelse sikkerhetsforskrift
Vi viser til høring om endringer i sikkerhetsforskriften med høringsfrist 22.01.2016.
Sjøfartsdirektoratet foreslår i høringen endringer som skal gjelde for passasjerskip i innenriksfart med overnatting. Endringen omfatter krav om sårbarhetsvurdering, gjennomsøkning etter gjenstander som kan true sikkerheten, prosedyre for håndtering og isolering av gjenstander, adgangskontroll og stikkprøvekontroll av kjøretøy og last, informasjon til passasjerer og sikring av autorisert adgang til operasjonelle områder og krav om en beredskapsplan.

Sjømannsorganisasjonene i Norge støtter intensjonene med forskriftsendringen, som har til hensikt å trygge sikkerheten for passasjerer og mannskap. Det er imidlertid noen vesentlige momenter i forslaget som krever en grundigere vurdering.

I § 26 er følgende bestemmelse foreslått:

"Skipet skal gjennomsøkes for gjenstander som kan utgjøre en fare for sikkerheten om bord. Områdene som skal gjennomsøkes og metode og frekvens for søkene bestemmes på grunnlag av sårbarhetsvurderingen etter § 25. Rederiet skal sørge for at det finnes prosedyre for håndtering og isolering av gjenstander som beskrevet i første ledd."

Basis for tiltakene er en sårbarhetsvurdering som rederiet skal utføre. I høringsbrevet fremgår at den grunnleggende metodikken for tiltakene er rederiet og mannskap selv nærmest til å analysere.

Det er en kjensgjerning at mannskap ikke er opplært til å identifisere gjenstander som kan utgjøre en sikkerhetstrussel, om en gjenstand inneholder sprengstoff for eksempel. Langt mindre har mannskapet opplæring i "håndtering og isolering", slik det er foreslått. Vi mener derfor det er en stor svakhet ved forslaget til forskriftsendringen at det ikke omtaler kravene til kompetanse for de som skal gjennomføre kontrollen, tilsynene og søkene. Kompetansen kan også være ekstern.

Dersom denne forskriftsendringen skal gi en reell effekt i form av økt sikkerhet forutsetter det at de ansatte settes i stand til å gjennomføre oppgavene på et sikkerhetsmessig forsvarlig vis. Det er helt avgjørende for de ansattes mestringsevne og trygghet i utførelsen av oppgavene at de gis den nødvendige kompetansen til å vurdere og håndtere de situasjoner som kan oppstå.

Det følger videre av ISM-koden at rederiet skal identifisere kompetansen som den enkelte behøver utover de grunnleggende krav i STCW-konvensjonen. Ved identifisering av et slikt behov må rederiet sørge for opplæring. På denne bakgrunn mener vi forskriften ikke kan iverksettes før det er utarbeidet et kompetansekrav for utførelse av oppgavene og det er satt av nødvendig tid for gjennomføring av en slik videreutdanningen. 

Sjømannsorganisasjonene i Norge regner med at Sjøfartsdirektoratet utvikler kompetansekrav knyttet til de ulike situasjonene som skal håndteres i et samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonen i næringen.


Med vennlig hilsen

Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

Terje Hernes Pettersen

Leder