26.01.2018 
​​Partene er kommet til enighet og Hovedavtalen prolongeres for nye to år frem til 31. desember 2019.​​

 
​Den 30. november 2017 og 16. januar 2018 har det vært forhandlinger om revisjon av Hovedavtalen i kommunal sektor.

Partene er nå kommet til enighet og Hovedavtalen prolongeres for nye to år frem til 31. desember 2019.

Det er nedsatt et partssammensatt arbeidsgruppe, som skal kartlegge og gjennomgå hvilke konsekvenser et eventuelt streikeuttak har for rettigheter til AFP, pensjon og tariff avtalte forsikringsordninger.

Det er også nedsatt et partssammensatt utvalg, som skal se på kommunestruktur og regionreform.

Det er en liten endring i teksten i HA del B, § 3-3 a og b om tillitsvalgtordningen herunder struktur og frikjøp.

Permisjonsbestemmelsene i HA del B, § 3-6 har fått en liten endring:

Partene er enige om at det som hovedregel innvilges permisjon med full lønn for tillitsvalgte som deltar i tillitsvalgtopplæringen i hovedavtale, hovedtariffavtale og tilknyttede særavtaler.

Før var det slik at det bare var hovedtillitsvalgte, som hadde rett til permisjon med full lønn.

Det skal være en felles oppfølging av rapporter fra kompetansebehovsutvalget.

Partene erfarer videre at det fortsatt er behov for tiltak, som kan bidra til en best mulig avtaleforståelse og praktisering av Hovedavtalen lokalt. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe, som skal utarbeide en veileder om forståelsen av Hovedavtalens mest sentrale bestemmelser og hvordan avtalen kan praktiseres på en hensiktsmessig måte.

Protokollen ligger 180116 Protokoll HA signert.pdf.

Det norske maskinistforbund har akseptert resultatet.