21.04.2020 
​​

 

Stortinget stemte i dag ned forslaget om å nedsette et partssammensatt utvalg for å se på gjennomføringen av norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Isteden vedtok de å nedsette et partssammensatt utvalg med et langt mer uklart mandat. Dette er skivebom, og har lite med vårt krav om like konkurransemuligheter og tilgangen til arbeidsplassene på norsk sokkel og i norske farvann å gjøre mener Dnmf.

FrP valgte i dag å ikke støtte representantforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Isteden vedtok Stortinget de borgerlige partienes forslag om å nedsette er partssammensatt utvalg for å vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft. Dnmf er skuffet over utfallet, og mener det foreslåtte mandatet har lite med kravet om norske lønns- og arbeidsforhold på norsk sokkel og i norske farvann å gjøre.

-Her bommes det totalt. Utvalgets mandat er formulert slik at dette gjelder norske sjøfolk på norske skip. Vårt krav er ikke et lønnskrav, men et krav om tilgangen t​il arbeidsplassene og like konkurransevilkår for alle arbeidstakerne på norsk sokkel og i norske farvann. Uavhengig av flagg og eierskap. Kun ved å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann kan dette oppnås, sier administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson (bildet).

Dnmf har gjennom hele prosessen vært tydelige på at dersom en skal drive næring i Norge, på norsk sokkel og i norske farvann, skal dette gi avkastning i form av arbeidsplasser også for norsk bosatte sjøfolk. Det har aldri vært hensikten at kravet kun skal sikre konkurransekraften til norske sjøfolk om bord på norske skip. Poenget har vært at sjøfolk bosatt i Norge skal kunne konkurrere om arbeidsplassene på norsk sokkel og i norske farvann på like vilkår som alle andre.

-Handlingsrommet og konsekvensene ved å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel er godt utredet. Dessverre ser det ikke ut som Stortingsflertallet ved Høyre, Frp, Venstre og KrF fikk det svaret de ønsket seg, og foretar her en unnamanøver. Det krever gjennomføringsevne, og det har flertallet med dette vist at de ikke er i stand til, sier Bengtsson.

FrP og flertallet på Stortinget har pekt på at konsekvensene av en innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann ikke er godt nok utredet, og at de frykter antallet norske sjøfolk i verste fall kan synke dersom dette innføres. Dnmf er sterkt uenig i denne bekymringen, og mener kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår vil styrke konkurransekraften til sjøfolk bosatt i Norge. Dette vil bidra til at vi beholder og utvikler den maritime kompetansen.

-Samtidig må vi tenke på fremtiden. Vi kan ikke møte norske talenter med at det finnes arbeidsplasser på norsk sokkel og i norske farvann, men at dette er arbeidsplasser de ikke har tilgang til. Den eneste måten å sikre fremtidig rekruttering er å vise at dette er en næring for fremtiden, sier Bengtsson.

Arbeiderpartiets Terje Aasland, som var en av forslagsstillerne bak det opprinnelige forslaget fortalte forrige uke til Frifagbevelse.no at partiet ikke forlater forslaget til tross for at forslaget ikke fikk flertall i Stortinget. Han peker på at Arbeiderpartiet vil gjennomføre tiltakene som skal sikre norske vilkår ved et eventuelt regjeringsskifte i 2021.

-Det er viktig med gode støttespillere i kampen for å styrke konkurransekraften til sjøfolk bosatt i Norge. Arbeiderpartiet har sammen med Senterpartiet og SV stått støtt med oss i dette arbeidet, og vi vil fortsette å samarbeide for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, avslutter Bengtsson.  

--

Kontakt:

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
 
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818​

Politisk rådgiver og samfunnskontakt
Jørgen Ringen Andersen