Antall norske sjøfolk på NIS-skip har vært nedadgående over mange år. Dagens refusjonsordning har ikke vært i stand til å sikre norske arbeidsplasser på NIS-skip. Det er paradoksalt nok bare 27 av 522 skip i NIS som i dag er kvalifisert til å benytte seg av ordningen.  Et enstemmig utvalg vil bevare den norske sjømannsstanden i NIS registret, og mener dette er mulig ved å sette av 100 millioner kroner.

 - Ved å styrke refusjonsordningen betraktelig, håper jeg at den negative trenden stopper opp.  Da må politikerne ta grep umiddelbart og sette av drøyt 100 millioner, slik utvalget har foreslått. Hvis ikke risikerer vi at det snart ikke er igjen norske sjøfolk i NIS-flåten, sier direktør Hans Sande.

NIS-utvalget 2 avga sin innstilling i dag til næringsminister Monica Mæland.  For å opprettholde norske sjøfolk på NIS-skip foreslår utvalget en kraftig styrking av refusjonsordningen.

NIS-utvalget 2 er en oppfølging av Fartsområdeutvalget som avga sin innstilling i september.  Utvalget ble nedsatt etter forslag fra sjømannsorganisasjonene. Det forrige utvalget vurderte en delvis oppmykning av dagens forbud mot at NIS-skip kan frakte last eller passasjerer mellom norske havner. NIS utvalget 2 har sett på tiltak for å sikre norske sjøfolk i NIS-flåten, og tiltak i sjøfartsadministrasjonen for å gjøre det norske flagget mer attraktivt.

Utvalget påpeker at tilgang til norske sjøfolk er helt avgjørende for at det maritime klusteret skal fungere. Enkelte rederier klarer ikke å rekruttere inspektører til den landbaserte delen, og flytter nå deler av driften til utlandet.

- Dette handler ikke bare om å bevare norske sjøfolk, men også å sikre arbeidsplasser på land, understreker forbundsleder Johnny Hansen.

Utvalget har også kommet med en rekke forslag for å gjøre NIS mer attraktiv for norske rederier. I dag er det ca. 1000 norskkontrollerte skip som seiler under fremmed flagg. Bedre service hos Sjøfartsdirektoratet er et av grepene utvalget foreslår. Utvalget peker på at direktoratet går i riktig retning, men at arbeidet må intensiveres med ytterligere bevisstgjøring på at det er i en konkurransesituasjon med andre registre og ikke bare er en offentlig etat.

På ett punkt var utvalget uenige, og det gjaldt krav om tilknytning til Norge for å kunne registrere i NIS. Her fikk imidlertid sjømannsorganisasjonene flertall i utvalget for at utenlandske eiere fortsatt må ha enten kommersiell eller teknisk drift fra Norge.

- Det gir ingen mening i å gjøre NIS om til et åpent register. NIS må være forbeholdt rederier med lokal tilknytning som bidrar tilbake til fellesskapet, sier generalsekretær Hege Merethe Bengtsson.
 

 

Utvalgsleder Hans Jacob Bull overleverer rapporten til næringsminister Monica Mæland. (Foto: Jógvan H. Gardar)

DSC_0123 komp.jpg

DNMFs generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson flankert av Hans Jacob Bull og Terje Hernes Pettersen under dagens overlevering. (Foto: Jógvan H. Gardar)