23.03.2018 
​Årets lønnsforhandlinger Dnmf: Årets tariffoppgjør på Innenriksen mellom NHO Sjøfart og Dnmf går som planlagt 18. og 19. april.​​

 
Til medlemmer i Innenriksen - NHO Sjøfart

 

Årets lønnsforhandlinger Dnmf:

Årets tariffoppgjør på Innenriksen mellom NHO Sjøfart og Dnmf går som planlagt 18. og 19. april.

 

Frontfaget LO NHO:

Det ble besluttet mellom LO og NHO at årets hovedtariffoppgjør skulle gjennomføres som er samordnet oppgjør. Det skjer ikke ofte og sist gang var i 2008.

Dette innebærer at det er Hovedorganisasjonene LO og NHO som sentralt forhandler årets hovedtariffoppgjør på vegne av alle LOs medlemsforbund og medlemmer. Dette gjelder Nsof og NSF sine medlemmer mfl. Det foreligger nå brudd i forhandlingene. Partene møtes hos Riksmekleren med meklingsfrist 7. april. Det er bla ikke enighet om AFP i privat sektor mm.

 

NHO har mottatt plassoppsigelse fra LO og YS som omfatter alle deres medlemmer inkl Nsof og NSF.

Denne plassoppsigelsen vil trolig bli begrenset i første omgang gjennom plassfratredelsen som trolig kommer 3. april. Det er denne plassfratredelsen som angir den eventuelle streikens omfang og når den eventuelt starter.

En eventuell streik vil kunne utvides senere av både arbeidsgiver og arbeidstakersiden.

 

Nsof og NSF er begge LO forbund og omfattes av dette. Selv om et eventuelt bruddgrunnlag er basert på privat AFP, som sjøfolk ikke er omfattet av, så vil medlemmene i Nsof og NSF likevel kunne bli tatt ut i streik.

Dersom de organiserte som er omfattet av tariffoppgjøret tas ut i streik, er hovedregelen at arbeidstakere som ikke er omfattet av streiken arbeider som normalt. Dnmf medlemmer er ikke omfattet av en eventuelt streik og skal arbeide som normalt.

 

Dersom arbeidsgiver ikke kan sysselsette våre medlemmer på en hensiktsmessig måte, har arbeidsgiver anledning til å permittere. Dnmf medlemmer skal ikke utføre arbeidsoppgaver som normalt blir utført av streikende kollegaer fra de andre forbundene.

Permittering:

Før de ansatte kan varsles om permittering skal det gjennomføres drøftinger eller konferanse med de tillitsvalgte. Dersom permitteringen skyldes streik i eget rederi/bedrift er varslingsfristen 14 dager.

Fristen begynner først å løpe fra arbeidstidens slutt den dagen det er drøftet og varslet gitt. Varsel kan gjøres ved oppslag i bedriften eller på annen måte gjøres kjent for de ansatte.

Dnmf støtte til medlemmene ved permittering på grunn av streik i egen virksomhet/rederi eller andre virksomheter/reder:

Bidrag ved streik

Dersom medlemmer i Det norske maskinistforbund (DNMF) blir omfattet av streik/arbeidsnedleggelse i regi av forbundet, permittert som følge av arbeidskonflikt eller arbeidsgivers lockout vil medlemmet ha rett til streikebidrag i tråd med forbundets vedtekter § 6.10. Det er forbundsstyret som fastsetter streikebidragets størrelse.

 

Forbundsstyret vedtok med virkning fra 1. mai 2012 at streikebidrag fastsettes til nettolønn (netto tapt inntekt). Dersom streik iverksettes i områder der DNMF leier tariffavtale (f.eks. Funksjonæroverenskomsten) fastsettes streikebidraget i samråd med utleier. Medlemmer som blir permittert som følge av lovlig arbeidskamp omfattes også av streikebidragets innretning.

 

Streike/permitteringsbidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5.

 

Fremgangsmåte ved permittering/lockout

Dersom et medlem får varsel om permittering eller lockout i forbindelse med streik i andre forbund må medlemmet umiddelbart ta kontakt med tillitsvalgt eller lokal klubb hos arbeidsgiver som koordinerer disse i forhold til forbundet.  Om det ikke er tillitsvalgt kontaktes DNMF ved økonomisjefen.

 

Økonomisjef Christian Fossum kan kontaktes på mobiltelefon 91649453 eller epost: cf@dnmf.no

 

Før et eventuelt bidrag ved permittering/lockout finner sted må forbundet motta bekreftelse på arbeidsgivers varsel, bekreftelse på at permittering/lockout er iverksatt samt bekreftelse på netto tapt inntekt. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.

 

 For andre spørsmål kontaktes Hege-Merethe Bengtsson på telefon: 414 41 818​