02.05.2018 ​NHO Sjøfart oppgjøret med meklingsfrist 7. mai 2018 kl. 24.00 med fare for arbeidsnedleggelse og streik fra 8. mai 2018 kl. 06.00

 
NHO Sjøfart oppgjøret med meklingsfrist 7. mai 2018 kl. 24.00 med fare for arbeidsnedleggelse og streik fra 8. mai 2018 kl. 06.00

1) Forhandling og brudd

Det norske maskinistforbund gjennomførte forhandlinger for overenskomstene i NHO Sjøfart 18. og 19. april.2018. Forhandlingene endte i brudd. Årets tariffoppgjør er hovedårsoppgjør. Det er på det rene at arbeidsgivers siste tilbud ikke er på høyde med områder det er naturlig å sammenligne seg med eller rederienes økte økonomiske styrke. Partene stod veldig langt fra hverandre og det ble nødvendig å ta et brudd.


2) Varsel om plassoppsigelse

Som ledd i forberedelse til mekling forberedes også en eventuell streik og det er sendt varsel om plassoppsigelse for samtlige medlemmer innenfor alle NHO Sjøfarts overenskomstene. De som blir tatt ut til streik vil bli omfattet av et varsel om plassfratredelse som vil gå ut senest fire dager før meklingsfristen løper ut. Plassfratredelse inneholder navnet på de som blir tatt ut i streik og disse vil også bli spesielt underrettet enten via forbundet sentralt eller sin tillitsvalgte. Dersom et medlem ikke hører noe - er han med andre ord ikke tatt ut i streik!

 

Forbud mot plassfratredelse

Ved melding om bruddet til Riksmekleren kommer Riksmeklerens innkalling til mekling og samtidig nedlegger Riksmekleren et forbud mot streik eller arbeidsnedleggelse frem til meklingen avsluttes.

 

Varsel om plassfratredelse

Fire dager før meklingen blir begjært avsluttet må varsel om arbeidsnedleggelse sendes Riksmekleren sammen med oversikt over medlemmer og fartøyer som blir berørt. Kopi sendes motparten.

 

Hvordan forholde seg i forbindelse med streik

Dersom du blir tatt ut i streik vil du motta personlig beskjed om dette fra forbundet eller din tillitsvalgte. Har du ikke mottatt slik beskjed, er du ikke tatt ut i streik. Dersom streiken utvides vil også du kunne bli tatt ut i streik, så følg med på din oppgitte e-post, mobil og Dnmf sine nettsider.

 

Dersom du blir tatt ut i streik har du rett overfor arbeidsgiveren til å streike - og plikt overfor forbundet til å streike. Man streiker ikke bare for egen del - man streiker for alle innenfor området. Solidaritet er derfor utrolig viktig - vi står samlet og snakker med en stemme underveis i meklingen og i en

eventuell streik og de streikende får full støtte og respekt for at de gjør jobben på vegne av fellesskapet!

Det er ikke anledning til å melde seg ut av forbundet i forkant av en mekling for å slippe unna en eventuell streik. Vi kan heller ikke ta ut andre til streik enn de vi har registrert som medlemmer ved inngangen til meklingen - men det er lov å melde seg inn i solidaritet med streiken og de streikende!

 

NB: Når streiken igangsettes må de medlemmene som er omfattet av streiken umiddelbart forlate fartøyet å gå på land eller så snart fartøyet legger til kai i en nordeuropeisk havn.

Ved avslutning av streiken må medlemmene være klare til umiddelbart å gå tilbake til tjeneste.

De streikende har ikke fri og det vil bli organisertstreikevakt tjeneste.

Hotellrom til de streikende vil bli organisert via forbundet.

Streikebidrag fra forbundet

Dersom medlemmer i Det norske maskinistforbund (Dnmf) blir omfattet av streik/arbeidsnedleggelse i regi av forbundet, permittert som følge av arbeidskonflikt eller arbeidsgivers lockout vil medlemmet ha rett til streikebidrag i tråd med forbundets vedtekter § 6.10. Det er forbundsstyret som fastsetter streikebidragets størrelse.

Forbundsstyret vedtok med virkning fra 1. mai 2012 at Streikebidrag fastsettes til nettolønn (netto tapt inntekt). Dersom streik iverksettes i områder der Dnmf leier tariffavtale (f.eks. Funksjonæroverenskomsten) fastsettes streikebidraget i samråd med utleier. Medlemmer som blir permittert som følge av lovlig arbeidskamp omfattes også av streikebidragets innretning.

Streikebidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5.

Dersom forbundet har vedtatt arbeidsstans skal alle medlemmer lojalt følge vedtaket. Ingen må ta arbeid i virksomheter som er omfattet av arbeidsstans eller sympatiaksjoner. Den som likevel gjør dette er streike- eller blokadebryter. I slike tilfeller faller streikebidraget bort og forbundsstyret kan beslutte å ekskludere vedkommende medlem. 

Tar medlemmet annet arbeid må dette godkjennes av forbundsstyret og streikebidraget faller bort.

Fremgangsmåte for krav om streikebidrag

Ved en eventuell arbeidsnedleggelse i forbundets regi vil lokal tillitsvalgt/klubb og streikekomite ha løpende kontakt med forbundet. Forbundet vil til enhver tid ha oversikt over hvem som er omfattet av arbeidsnedleggelsen. I god tid før en eventuell arbeidsnedleggelse vil tillitsvalgte/streikekomite bli informert om fremgangsmåte. Netto tapt inntekt må dokumenteres. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.

Fremgangsmåte ved permittering/lockout

Dersom et medlem får varsel om permittering eller lockout i forbindelse med streik i andre forbund må medlemmet umiddelbart ta kontakt med forbundet ved Administrerende direktør. Dersom Dnmf har tillitsvalgt eller lokal klubb hos arbeidsgiver koordinerer disse i forhold til forbundet.

Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson kan kontaktes på mobiltelefon 41441818 eller epost: hmb@dnmf.no

Før et eventuelt bidrag ved permittering/lockout finner sted må forbundet motta bekreftelse på arbeidsgivers varsel, bekreftelse på at permittering/lockout er iverksatt samt bekreftelse på netto tapt inntekt. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.

Permitteringsregler ved mulig streik
Hovedavtalen for NHO Sjøfart kapittel 7 inneholder, sammen med andre regler i arbeidslivet, regler for permittering ved mulig arbeidskonflikt. Hovedreglene og det viktigste for de tillitsvalgte på dette stadiet er å være obs på følgende:
        - Ved permitteringer skal det gis 14 dagers skriftlig varsel pr. rekommandert brev til de enkelte arbeidstakere, med mindre de tillitsvalgte og rederiet blir enige om en annen hensiktsmessig ordning, f.eks. varsel ved oppslag på lett synlig sted på skipet. Varselfristen regnes fra kl. 2400 den dag varselet gis.
 - Før det gis permitteringsvarsel skal det konfereres med de tillitsvalgte og det skal settes opp protokoll fra konfereringen. 14-dagers fristen for permittering begynner ikke å løpe før slik konferering har funnet sted.

6) Oppdaterte medlemslister og kontaktinformasjon
Vi kan kun ta ut navngitte personer på riktig båt og i riktig rederi i streik så har vi feil navn og/eller rederi så får vi store problemer. Ulf Brekke har derfor sendt ut varsel til samtlige tillitsvalgte om å gå gjennom og gi følgende tilbakemelding:
        - Hvem som går på NHO Sjøfarts tariffer.
        - Hvilke skip, navn og type skip.
        - Liste over de som tjenestegjør på skipene med oppdatert kontaktinformasjon med mail og telefon/mobil.


Det blir videre fremover sendt ut mer regelmessig og samlet informasjon til alle tillitsvalgte i området, både om generelle spørsmål og det som skjer i

meklingsforberedelsene.

Jeg oppfordrer dere til å informere medlemmene fortløpende når det kommer ut ny informasjon, enten på nettet, i nyhetsbrevet eller som nå ved egen mail. Det er full anledning til å informere egne medlemmer ved videresending av denne mailen.

 

Med vennlig hilsen

Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør og advokat
Det norke maskinistforbund

Mobil: 41 44 18 18