02.06.2017 
​DNMF fikk fullt medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet for at Norled brøt diskrimineringslovgivningen ved ikke å dekke kostnader for høyspentkurs for maskinister over 50 år. Norled påklaget avgjørelsen den 20.3.17. Den 10.5.17 ble saken oversendt til behandling i Likestillings- og diskrimineringsnemnda etter at Ombudet konkluderte med at de opprettholder sin tidligere uttalelse. Ombudet viser til at Norled ikke har fremlagt nye opplysninger eller anførsler i klagen som endrer ombudets tidligere konklusjon i saken.

 Ombudets konklusjon
Ombudet gjentar at selv om forskjellsbehandlingen er begrunnet i lovpålagte kompetansekrav, er det ikke tvilsomt at lik tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling er omfattet av vernet mot aldersdiskriminering i skipsarbeidsloven. Forskjellsbehandling på grunn av alder ved dekning av utgifter til kompetanseheving vil derfor i utgangspunktet være omfattet av vernet mot diskriminering i loven, og aldersgrensen må fylle vilkårenefor lovlig forskjellsbehandling, skriver ombudet i oversendelsesbrevet til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Norleds klage
Norled har i klagen anført at ombudet har lagt feil faktum til grunn for uttalelsen. Anførselen er etter det ombudet kan forstå, knyttet til hvorvidt Norled har ferjer med høyspentanlegg, eller som opererer over fartsområde 4. Ombudet presiserer at de i sin tidligere uttalelse ikke tatt endelig stilling til om Norled har slik skipsfart, men forutsatt at nesten samtlige av Norleds fartøyer er i fartsområde 4 eller lavere. Ombudets mente uansett at maskinistene født før 1.1.1967 blir stilt dårligere uavhengig av om Norled opererer i større fartsområder. Dersom det viser seg at Norled harfartøyer med høyspentanlegg eller i høyere fartsområder vil det ytterligere kunne styrke vurderingen av at forskjellsbehandlingen er uforholdsmessig, påpeker ombudet.

Ombudet presiserer at uttalelsen ikke innebærer at maskinoffiserer, som etter dagen praksis får dekket kurskostnader, skal fratas dekningen. Spørsmålet ombudet har tatt stilling til, er om det er saklig, nødvendig og ikke
uforholdsmessig å ikke dekke utgiftene for de som er fratatt muligheten til å delta på grunn av alder.

Norled har anført at det å tilby kurset til de født før 1.1.1967 vil medføre betydelige kostnader for rederiet. Ombudet presiserer at det ikke utelukkes at disse kostnadene vil kunne medføre en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ombudet viser imidlertid til sin vurdering i uttalelsen, hvor ombudet mener det har formodningen mot seg at et stort antall maskinoffiserer født før 1.1. 1967 vil ønske å gjennomføre kurset. Ombudet kan ikke se at Norled har fremlagt opplysninger og/eller dokumentasjon som endrer ombudets vurdering. Ombudet påpeker at det er Norled som må sannsynliggjøre at det å tilby kurs også til denne gruppen vil medføre en uforholdsmessig byrde.
 
Videre behandling av saken
Ombudet har på bakgrunn av ovennevnte ikke funnet grunnlag for å endre sin uttalelse. Saken er nå oversendt Likestilling- og diskrimineringsnemnda.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser.

Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet. Kongen eller departementet kan ikke gi instruks om eller omgjøre nemndas utøving av myndighet i enkeltsaker.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda foretar full ny prøving av saken. Nemndas møter er offentlige og muntlige og partene har anledning til å være tilstede i møtet for å gi eventuelle tilleggsopplysninger og besvare spørsmål fra nemnda. Dersom nemnda finner det nødvendig for sakens fulle opplysning, kan partene bli innkalt. Klagenemndas møter er i utgangspunktet åpne for pressen dersom ikke bestemmelser om taushetsplikt er til hinder for det.

Nemnda kan treffe vedtak som er nødvendig for å sikre at diskriminering opphører og for å hindre gjentakelse.