​Avtalen innebærer en ramme på drøyt 3 %.

Det generelle tillegget er på 2,5 % .

Tre prinsipielle viktige punkter det har vært jobbet med i lang tid, er nå på plass.

For stillinger med fastlønn på offshore, fikk man:

Hjemreise regnes som ferie/fritid i land, men dersom reisetiden innebærer at man ikke kommer hjem på avløsningsdagen registrerer den som 0-dag.
Pålagt kurs, dersom den ansatte må reise hjemmefra tidligere enn 18:00 dagen før kurset kompenseres dette som kurs. Tilsvarende gjelder dersom den ansatte kommer hjem senere enn 08:00 dagen etter kurset. Dette gjelder likevel ikke for myndighetspålagte kurs.
Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal innhente informasjon, drøfte og eventuelt foreslå endring i aldersbegrensningene i trygghetsforsikringen og dødsfallforsikringen.
 

For Utenriksfergene vil vi særlig fremheve:

Rederiet har forpliktet seg til å legge til rette for at den ansatte kan ha fri/ferie i tre uker sammenhengende.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Generalsekretær og forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson: hmb@dnmf.no
Leder av forhandlingsutvalget Morten Reite: m-reite@hotmail.com