Oslo 20. mars 2020

 

NSF, Nsof og Dnmf jobber for deg og dine rettigheter!

 

Regjeringen har nå overfor befolkningen innført de mest inngripende tiltak og pålegg som er gjort i fredstid.

Dette for å begrense smitten og konsekvensen av lungeviruset Covid 19, unngå alvorlig sykdom og tilstrebe nødvendig kapasitet i helsevesenet slik at de som har behov for det får nødvendig helsehjelp.

Sjøfart og alle som arbeider i disse næringene er definert som samfunnskritisk og er underlagt særskilte pålegg, plikter og unntak.

Konsekvensene av de av myndighetene pålagte tiltak er store for alle arbeidstakere også sjøfolka.

På bakgrunn av smitteverntiltak og reisebegrensninger nasjonalt og internasjonalt, samt sykdomsforfall har det oppstått en situasjon rundt mannskapsskifte og smittevern, der mannskapsskifte vanskeliggjøres.

Forbundene krever at sikkerheten til sjøfolkene blir ivaretatt.

Som pålagt av myndighetene har partene i arbeidslivet på alle områder satt seg ned for å finne løsninger og oppfylle vår plikt overfor medlemmene og å oppfylle samfunnsansvaret.

Vårt hovedmål har vært å hindre permitteringer og oppsigelser som konsekvens av Corona epidemien og sikre at medlemmene har arbeid og lønn.

NSF, NSOF og DNMF har skrevet protokoll med NR som er sendt våre tillitsvalgte og publisert på våre hjemmesider så snart den forelå.

Dette er en fullmakts protokoll av begrenset varighet og kun knyttet til situasjoner som oppstår som følge av Corona situasjonen. Alle tiltak som blir igangsatt opphører så snart protokollen opphører å gjelde.

Det er de lokale parter som sammen med rederiet har fått fullmakt til å finne best mulig løsninger. Disse løsningene vil variere fra rederi til rederi, men det er viktig å understreke at det kreves enighet. Dette er ikke noe rederiet ensidig kan gjennomføre.

Tariffpartenes tiltak for å avhjelpe komplikasjoner med mannskapsskifte som følge av Koronapandemien

Skipsfarten utgjør en kritisk samfunnsfunksjon i den perioden landet er i og vil være i en periode. Myndighetene har lagt stor vekt på at det transportbehovet som skipsfarten dekker bør gå som normalt og har akseptert enkelte unntak fra karantenebestemmelsene og innreise for utenlandske borgere som skal om bord i skip (arbeidsreiser).

Dette til tross så erkjenner partene at det har oppstått en prekær og utfordrende situasjon som følge av de tiltak som iverksettes for å begrense Koronaviruspandemien både nasjonalt og internasjonalt. Slike hindringer innebærer at skipene enten ikke får gjennomført mannskapsskiftene til fastsatt tid, at personell som skal avløse nektes utreise som følge av karantene m.v. I ytterste konsekvens risikere man at skip bli liggende «off-hire» med negativ konsekvens både for rederiet og de ansatte. Begrensninger i mannskapsskiftene vil kunne variere med hvilke land og havner man planlegger slike gjennomført i, og behov for endringer vil kunne oppstå på kort varsel for få gjennomført disse og å holde skipene i drift.

Partene er enige om at det i det enkelte rederi kan være nødvendig å gjøre tilpasninger til ordinært driftsmønster som en konsekvens av slike hindringer og har i dag inngått en protokoll som i en periode frem til 31. mai 2020 kan avvike noe på tariffavtalens bestemmelser som regulerer avvikende mannskapsskifte, ved lokal enighet i det enkelte rederi

SOM DET FREMKOMMER AV PROTOKOLLEN SKAL DET GJENNOMFØRES LOKALE DRØFTELSER MED DE TILLITSVALGTE FØR SLIKE ENDRINGER IVERKSETTES OG DET KREVES AT PARTENE LOKAT BLIR ENIGE.