​Avtalen om inkluderende arbeidsliv er fornyet med virkning fra årsskiftet. Avtalen har som mål å redusere sykefraværet og å få flere inn i arbeidslivet.​

Partene i arbeidslivet og staten er blitt enige om en ny IA-avtale om et inkluderende arbeidsliv. Den ble signert av partene i arbeidslivet og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tirsdag 18.12.2018.
 
Hovedmålsettingene
Partene er enige om to nasjonale målsettinger i den nye avtalen:
• Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
• Frafallet skal reduseres.
 
Den gamle IA-avtalen er bare signert av 30 prosent av arbeidsplassene i privat sektor. Den nye avtalen vil skape muligheter for at flere bedrifter kommer med.

En rekke av virkemidlene vil være generelle og tilgjengelige for hele arbeidslivet, mens noen av virkemidlene blir mer bransjespesifikke.  Avtalen vil nå favne bredere, men samtidig være mer målrettet enn den gamle avtalen.

Alle virksomheter kan være med
Et hovedgrep i den nye avtalen er at alle bedrifter i Norge får tilgang på virkemidlene og ressursene i avtalen, dersom de oppfyller visse vilkår. De må ikke forplikte seg på samme måte som dagens IA-bedrifter må. Ingen bedrifter er lenger dedikerte IA-bedrifter i den nye avtalen.
 
Det fremholdes at virksomheter som i dag har utvidet egenmelding  bør fortsette med det.
 
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen påpeker at sykelønnsordningen er viktig for landets arbeidstagere. Partene oppfordrer hele arbeidslivet til å ta i bruk ordningen med utvidet egenmelding, og foreslår at denne muligheten for fleksibilitet kommer tydeligere frem i folketrygdloven.

Drøftingsplikt
Det er innført en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Dermed har de tillitsvalgte fått et nytt kraftig virkemiddel som bør føre til at flere arbeidstakere enn i dag får utvidet egenmelding.

Med utvidet egenmelding kan ansatte selv melde seg syke i åtte dager sammenhengende og inntil 24 dager totalt i året, uten bekreftelse fra lege.
 
Sykelønnen fredes
Sykelønnen fredes også i fire nye år, slik arbeidstakerorganisasjonene krevde.
Likevel skal sykelønnsordningen diskuteres mellom partene. Det skjer allerede neste år etter at et ekspertutvalg har levert rapport.

Virkemidler i den nye IA-avtalen
Departementet har satt opp denne listen over de viktigste endringene i avtalen:
• Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
• Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
• Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.
• Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
• Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det er innført en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

 

Knut Walle-Hansen sh.jpg
Advokat
Knut Walle-Hansen

E-post:  kwh@dnmf.no
Mobil: +47 94 83 71 72
Telefon: +47 24 14 83 92