07.11.2019  Endringer i pensjonstrygden for sjøfolk (PTS) og innføring av AFP gir nye premisser for sjøfolks pensjon.

Ny PTS påvirker tarifforhandlingene som Dnmf og de andre sjømannsforbundene starter med Norges Rederiforbund 7.11.2019.

Senere kommer forhandlinger med NHO om lønns- og pensjonsvilkår i kystrederiene og på hurtigbåter.

Stortinget er i innspurten av behandlingen av ny lov om pensjonstrygd for sjøfolk, og den nye loven vil tre i kraft 1.1.2020. Bakgrunnen for lovendringene er at det er et behov for å harmonisere PTS med de andre moderne pensjonsordningene. Viktige hensyn er:

Å sikre at en større andel av sjøfolkene får utbetalinger av pensjonstrygden, derfor er kravet til seilingstid satt vesentlig ned, fra 12,5 år til 3 år.
Den enkeltes pensjonsopptjening skal gi grunnlag for utbetalingene i stedet for det sjablongmessige skillet mellom høy og lav stilling som er i dagens ordning.
Finansieringen gjøres bærekraftig gjennom innføring av levealdersjustering.
Loven medfører en rekke endringer for de som er under 50 år 1.1.2020. Pensjonen kan tas ut fritt etter fylte 62 år, fordelt over minst 7 år. Pensjonsalderen heves altså fra 60 til 62 år. Dette medfører at privat AFP kan innføres ved tariffavtale med AFP-bilag, uten at noen av de andre elementene i pensjonen fjernes. Krav om dette kan fremsettes ensidig fra fagforeningene. Innskuddet fra bedriftene i AFP er 2,5 % av lønnsmassen.

Til nå har ikke privat AFP vært aktuelt på grunn av at pensjonstrygden for sjømenn har hatt lavere pensjonsalder enn 62 år. Dette følger av vedtektene for AFP-ordningen, som bestemmer at man må være i arbeid når man starter å ta ut AFP fra 62 år, og at AFP ikke kan gis til den som har en avtalt pensjonsordning på over 1,5 G pr. år.

For de som er over 50 år 1.1.2019 vil sjømannspensjonen imidlertid fortsette som før, og de vil  normalt ikke kunne få AFP. Norges rederiforbunds tjenestepensjon vil bestå, enten som i dag eller som en innskuddsordning. 
 

Tarifforhandlingene med Norges Rederiforbund

Rederiene i NOR og NIS-områdene som er medlemmer av Norges Rederiforbund har NRT-pensjon, som er en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til Obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Den nåværende NRT-pensjonen supplerer Pensjonstrygden for sjøfolk PTS opp til 60% av sluttlønn i de syv årene fra 60 til 67.  NRT-pensjonen blir en viktig del av tarifforhandlingene med NR.

Ansatte under 50 fra 1.1.2020 får en innskuddspensjon, de kan ikke fortsette med dagens NRT. Lovens minstekrav på 2% innskudd ligger fast, men det vil bli forhandlet om innskudd over dette.  På innskuddssiden er den eneste tillatte variabelen innskuddssatsen, som kan være forskjellig for lønn under og over 7 G.

Ansatte som er over 50 år 1.1.2020 kan beholde dagens NRT, siden de beholder dagens PTS. Da lukkes de inne i den nåværende NRT-ordningen. Et alternativ for denne gruppen er at de får samme ordning som de som er yngre. 
 

Kystrederier og fergeselskaper

De som er ansatt i rederier som er tilsluttet NHO Sjøfart får pensjon fra folketrygden og PTS og i tillegg en egen pensjon i NHO som ikke omfatter OTP, derfor kommer OTP i tillegg.

Om AFP innføres er dette avhengig av om fagforeningene forlanger det.

De kommende tarifforhandlingene med NHO Sjøfart vil gi oss tilsvarende oppgaver som tarifforhandlingene med NR. Endringene i pensjonstrygden for sjøfolk fører til at AFP kan bli innført også her. Vår oppgave er her også å sikre en fremtidig god lønnsutvikling samtidig som pensjonsrettighetene styrkes.
 

Fraktefartøyenes Landsforening

De som er organisert i Fraktefartøyenes landsforening har en tariffestet ytelsespensjon som tilsvarer gammel NRT, som fyller opp PTS til 60 % av sluttlønn ved full opptjening. 
 

Hurtigbåtforbundet HRF

Rederiene melder de hurtigbåtene som er aktuelle inn i PTS. Det er opplyst fra HRF at 100 brt-grensen ikke er absolutt. Dette vil gjelde både de som er over 50 år 1.1.2020 som får gammel PTS, og de under 50 som får ny PTS, i tillegg til folketrygden.

Det er ingen tilleggspensjon.

AFP kan bli aktuelt for de som er under 50 år 1.1.2020.
 

Fiskebåt

Ny PTS vil omfatte de samme personer som før 1.1.2020. Om fartøyet er over 100 brt. gjelder loven også for fiskefartøyer. For slike fartøyer vil ansatte som er under 50 år 1.1.2020 i tillegg til folketrygden ha ny PTS og OTP. På grunn av lott-systemet er det vanskelig å innføre AFP.

Ansatte som er over 50 år 1.1.2020 vil ha folketrygd, gammel PTS og OTP, ikke AFP.
 

Dnmfs arbeid med pensjon

Det er viktig å vite at både folketrygden og sjømannspensjonen er lovbestemt. Den nye loven om pensjonstrygd for sjøfolk har Dnmf arbeidet hardt for å gjøre gunstigst mulig for våre medlemmer. Vi var med i utvalgsarbeidet i 2014, og vi har arbeidet med lovutkastet i 2019, ved høringsuttalelse og ved innspill til stortingskomiteen i juni i år. Disse lovene blir ikke fastsatt gjennom forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

AFP-ordningen er bestemt i vedtekter som er fremforhandlet i trepartssamarbeidet mellom staten og partene i arbeidslivet. AFP-ordningen og satsene for innbetalinger til ordningen og utbetalinger av AFP-pensjon er derfor heller ikke et tema ved tarifforhandlinger.

Derimot er det tarifforhandlingene som bestemmer innretningen og økonomien i de forskjellige tilleggspensjoner, enten de tilfredsstiller OTP-kravene eller om OTP kommer i tillegg. I NR-området er dette NRT-pensjonen, for kystfarten og hurtigbåt er det tariffestet pensjon med NHO.

Dnmf vil forhandle for at pensjonsutbetalingene til medlemmene blir best mulig. Endringene av pensjonstrygden for sjøfolk og eventuell innføring av AFP setter et økonomisk press på forhandlingene, og det blir derfor også en oppgave under forhandlingene å balansere hensynet til en fortsatt god lønnsutvikling med å finansiere den samlede pensjonen.
 

Oppsummering

Det er slik at de forskjellige elementene i pensjonen styres av hver sine regelsett. Derfor består alle elementene ved siden av hverandre. For sjøfolk består elementene fra 1.1.2020 av:
Folketrygden, bestemt av folketrygdloven
Pensjonstrygd for sjøfolk (PTS), gammel ordning for de som er over 50, ny ordning for de under 50
Tariffestet tilleggspensjon om dette er forhandlet frem i tariffområdet
Obligatorisk tjenestepensjon, i NR integrert i tilleggspensjonen

Sjøfolk i privat sektor som er yngre enn 50 år 1.1.2020 kan i tillegg få:

Privat AFP dersom dette forlanges av fagforbundene. Alle ansattegrupper i en bedrift med AFP vil være omfattet.
Størrelsen på tilleggspensjonen fastsettes ved tarifforhandlinger.

De øvrige pensjonselementene er lovbestemte eller er fastsatt utenfor vår kontroll, og påvirkes ikke ved tarifforhandlingene vi går inn i.
 

Hege-Merethe Bengtsson
administrerende direktør, Dnmf