06.12.2018 
​​

 
ITF Maritime Safety Committee (MSC) avholdt sitt styremøte den 28. November i London 

På agenda stod bla. gjennomgang av arbeidet opp mot IMO på følgende prioriteringer;
 
Ships Automation, hvor IMO korrespondanse gruppens arbeid med å undersøke endringer i regelverket for å kunne realisere MARITIME AUTONOMOUS SURFACE SHIPS (MASS)
nøye ble gjennomgått og kommentert, slik at en aktiv deltagelse fra ITF på IMO MSC nå i desember kan være med på styre utviklingen på dette området. 

WMU Rapporten genert fra en stor undersøkelse hvor også våre medlemmer deltok fra ble også presentert:​


 

ITF oversikt 122018.png
De innsendte dokument til IMO og flere rapporter ala WMU sin, kan sammenfattes til DNMF sitt statement som ble fremlagt på maskinistkonferansen i Sandefjord:

Forretningsidéen om å erstatte konvensjonelle skip med ubemannede grønne skip, som er fullt kontrollert av en datamaskin, har nå fått en felles forståelse av skip der kompetent mannskap overvåker, kontrollerer eksternt og om nødvendig tilsidesetter datamaskinens logaritmer.
 
Faktisk er sjøfolk allerede utdannet, trent og vant til banebrytende teknologier. STCW gir minimumskrav til sjøfolkskompetanse og for å sikre sikker drift av fjernstyrte skip, må STCW regelverket endres og nødvendig tilleggsutdanning inn.

STCW skal revideres i 2020 og sett i lys av fremtidens drift av skip er det svært viktig å sørge for at personell med STCW sertifikater med riktig etterutdanning fremdeles er de som skal drive og ha kommando. Videre arbeidet med å rette opp feilene ved siste revisjon i 2010 hvor definisjon av høyspent og innplassering av ETO i definisjonen må på plass.
Forslag til konkrete tekst endringer er her utarbeidet av undertegnede og ble godkjent til å tas med videre i samarbeid med flaggstater. 

Kontroll med at regelverket praktiseres riktig er et av nøkkelordene, og her jobber også styret aktivt sammen med IMO til å få til felles prosedyrer for alle de 9 MoUer som danner grunnlaget for PORT STATE CONTROL, med spesielt trykk på at regelverkets forståelse skal være at alle som har sitt arbeid om bord skal kontrolleres for sine sertifikater, ikke slik praksisen nå i enkelte land ink. Norge- kun de som er oppført i sikkerhetsbemanningen.

Definisjonen Industrial Personnel som på IMO MSC møtet 3 til 7. desember bestemmes om skal inn I SOLAS og dermed kan om enkelte flaggstater får viljen sin risikere å utgjøre en trussel mot mannskapsantallet om bord. ITF fikk flertall på sitt forslag til tekst sist, og håper på det samme denne gang. 

Videre ble styret enige om, i samarbeid med Mr. Aditiya fra WMU å starte en undersøkelse om bemanning som skal være ferdig ila neste år 
Rapporten som følge av denne undersøkelsen vil avløse tidligere ITF sitt arbeidsdokument som verktøy for kriteriene for riktig bemanning av alle typer skip. Undertegnede deltar her arbeid og referanse gruppen.

Videre gjennomgikk og endret styret alle sine styringsdokument for å tilpasse seg fremtidens driftsmønster hvor samarbeid med ITF sin kommunikasjons avdeling og utvidelse av sekretariatets støttefunksjon utgjør en viktig del av en revitalisert ITF MSC SG. Videre aktiv deltagelse i fora som omhandler «Human Element» hvor ILO spiler den viktigste rollen. 

I tiden 29 og 30. november ble det avholdt ITF MSC Committee møte som kan betraktes som et landsmøte, hvor 45 personer fra hele verden deltok.
På dette møtet gjennomgås, styrets beslutninger i de saker som er behandlet, årsrapporter etc. for godkjennelse. Dette møte velger også styret.

Nytt styre ble valgt slik:

Chair               Odd Rune Malterud (NUME, Norway)
Vice Chair       Christian Spain (AMO, USA) (Ny)
Member          Mikael Huss (SBF, Sweden)
Member          Kenny Reinhold (SEKO, Sweden)
Member          Tracey Mayhew (SIU, USA)    (Ny) 
Member          David Appleton (Ny)

 
Styret ble som følge av ITF's politikk om mer ungt blod og mer Kvinne deltagelse ergo skiftet kraftig ut og Chair for ITF MSC gjennom 10 år, Mike Murphy (AMO, USA) ble ærbødigst takket av. Likeså George Quick (IOMMP, USA), men begge står på listen som rådgivere for styret, Mikael Huss (SBF, Sweden) Vice Chair gjennom 5 år blir med oss videre som ordinært medlem mens Marcel van den Broek (NINL, Netherlands) nå kun blir med i 1 underkomite for IMO. Det ble også bestemt at det fra ITF skal kunne tilbys organisert opplæring i IMO politikk og arbeid, for de som deltar her.
itf orm og co.jpg

Christian Spain, Odd Rune Malterud, Branko Berlan, Mike Murphy, Mikael Huss 


 

Mer informasjon:

Assisterende direktør & fagsjef
Odd Rune Malterud
E-post: orm@dnmf.no
Mobil:   +47 913 21 563