Utvalget har fått i oppdrag av næringsminister Monica Mæland å vurdere muligheter for innflagging av norskkontrollerte skip under utenlandsk flagg til Norsk Internasjonalt Skipsregister.

 I forbindelse med at fartsområdeutvalget overleverte sin innstilling "Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen" i september år, ba utvalget om et tilleggsmandat til å se på tiltak som kan øke innflaggingen av norskkontrollerte skip under utenlandsk flagg. Dette har de nå fått.
- Vi er glade for at næringsministeren har hørt på oss i denne saken. Tiltak for å øke innflaggingen av norskkontrollerte skip under utenlandsk flagg er avgjørende for å  fremme  sysselsettingen av norske sjøfolk og dermed også for å sikre norsk maritim kompetanse for framtiden, sier generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson.


Utvalget har fått følgende mandat for tilleggsrapporten som skal leveres til Nærings- og fiskeridepartementet 12. januar 2015:

"Norske rederier kontrollerer om lag 1 000 skip med en samlet tonnasje på ca. 20 millioner bruttotonn som opererer i utenriksfart og er registrert i andre lands registre. Det er et mål å legge til rette for at NIS-registeret fortsatt skal være et attraktivt kvalitetsregister. På denne bakgrunn skal det partssammensatte utvalget vurdere om det er andre tiltak enn det som ble presentert i fartsområderapporten, som kan styrke NIS-registeret og fremme sysselsetting av norske sjøfolk.

Utvalget skal vurdere tiltak, herunder regelverksforenkling/fortolkninger samt andre administrative virkemidler som kan bidra til å styrke konkurranseevnen til registeret. I denne sammenhengen skal utvalget også se på innretningen av refusjonsordningen for alle typer NIS-skip i utenriksfart, hvorav ett alternativ må være basert på eksisterende ressursbruk for refusjonsordningen for skip i NIS, tilsvarende 30 mill. kr per budsjettår.»

Utvalget fortsetter med Hans Jacob Bull som leder. Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson er DNMFs representant i utvalget. Fagsjef Odd Rune Malterud er vara.
 

 

DSC_0153 (2) komp.jpg

Fra overleveringen av fartsområdets rapport til næringsminister Monica Mæland i septemper i år.