På agendaen til møtet som ble avholdt 18. desember, stod blant annet: Status klagesaker fra Dnmf og avgjørelser fra Nærings- og fiskeridepartementet pr. møtedato, bemanningsforskriften § 9.3 (Maskinpasser) og Skipselektrikeroffiser (ETO) og Skipselektriker (ETR).

 Partene redegjorde grundig for hvert sitt syn i sakene og ble enige om følgende:

Den trepartsammensatte faggruppe maskin skal revitaliseres før nytt møte i sakene hvor øvrige parter deltar, den 20. januar 2015. Faggruppe maskin skal snarest legge frem forslag til omforent vedtak vedrørende ETO/ETR, senest i Rådet for maritime sertifikater og bemanning i mai 2015.

Det skal kun brukes betegnelsen skipselektrikeroffiser og skipselektriker i KS 0308 - i forbindelse med begjæring om bemanningssertifikat for å unngå misforståelser som i dag, hvor betegnelsen er høgspentelektriker og elektriker/ elektrofagmann. Det er opprettet egen kontaktperson fra Sjøfartsdirektoratet til disse sakene. (Terje Møgster)

Sjøfartsdirektoratet skal i løpet av våren 2015 gjennomgå en vurdering av prosessen for fastsettelse av sikkerhetsbemanning. I denne prosessen vil Rådet for maritime sertifikater og bemanning bli involvert. Partene ble enige om at det var viktig å jobbe for bevissthet i næringen om skillet mellom sikkerhetsbemanning og tilleggsbemanning.   

Partene ble enige om at bemanningsforskriften § 9 (3) skal revideres. Det norske maskinistforbund hadde utarbeidet et utkast til ny ordlyd og hvilke momenter som må vurderes i dette arbeidet. Arbeidet skal starte i januar 2015, og problemstillingen skal drøftes på ny i stormøte den 20. januar 2015 slik at alle som berøres av endringen kan få anledning til å gi sine innspill til endringen. Partene ble enige om at en endring krever en lang innfasingsperiode. Partene har som felles mål at endringen ikke skal medføre oppsigelser av sjøfolk, eller at fartøy må legges i opplag. Det ble bestemt at Inger Staveland hos Sjøfartsdirektoratet skal koordinere dette arbeidet.      

Det fremkom et reelt ønske til å bidra til en omforent løsning i disse 2 viktige sakene, slik at en kan få grunnlag for et videre godt trepartssamarbeid innen sikkerhet, bygget på MLC-SOLAS -STWC og MARPOL regelverket.

Partene ble enige om at ubesvarte klagesaker som gjelder problemstillinger som er nevnt over, og som skal behandles våren 2015, skal trekkes. Partene var enige om at Sjøfartsdirektoratets juridiske ressurser bør benyttes til regelverksarbeid fremfor klagesaksbehandling.  

Odd Rune Malterud
Fagsjef, DNMF