03.05.2013 ​

Bakgrunn er at fra 1. januar 2011 ble det innført regulering av sjømannspensjon. Det er den samme som ny lov om alderspensjon i folketrygden.
Hensikten med utredningen er å lage en varig løsning for pensjonstrygden for sjømenn, tilpasset prinsippene i pensjonsreformen.
Det var da endringene i reglene for alderspensjon i folketrygden trådte i kraft fra 1. januar 2011 det besluttet at man skulle se på nødvendige tilpasninger i pensjonsordningen for sjømenn. Arbeidsdepartementet varslet samtidig at det på lengre sikt skulle foretas en bredere gjennomgang av pensjonsordningen for sjømenn.
I utvalget deltar fra Det norske maskinistforbund advokat og forhandlingssjef Hege-Merethe Bengtsson. Fra Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund deltar henholdsvis saksbehandler Bjørg Borger og advokat Birger Mordt. Utvalgets leder er daglig leder Sissel Rødevand.
Første møte er 16. mai. Utvalget skal levere sin rapport til Arbeidsdepartementet innen 1. juli 2014.