Positivt møte i Ulstein
 18.04.2016 
På vegne av sjømannsorganisasjonene møtte rådgiver Trond Dyb i Norsk Sjøoffisersforbund og seniorrådgiver Ulf Brekke i Det norske maskinistforbund nylig ordføreren i Ulstein, Knut Erik Engh. Engh stiller seg positivt til sjømannsorganisasjonenes krav om at det må utredes hvordan man kan sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber på sokkelen og i norske farvann.

 Engh understreker likevel at dette må sees i sammenheng med rederienes konkurranseevne i dagens vanskelige situasjon. Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for økt proteksjonisme som i neste omgang kan svekke norske rederiers mulighet til å vokse i andre markeder.

- Norske sjøfolk er meget viktige for den maritime klyngen og bidrar sterkt til verdiskapningen i vårt lokalsamfunn, sier Engh.

- Det er derfor helt avgjørende for framtidig verdiskapning og innovasjon at man sikrer god rekruttering av sjøfolk også fremover, sier ordfører Engh.

- Sjømannsorganisasjonene er meget glad for at Engh stiller seg positivt til kravet om å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi har forståelse for ordførerens synspunkter. Heller ikke Sjømannsorganisasjonene ønsker proteksjonistiske tiltak, vi ønsker alle nasjonaliteter velkommen i norske farvann. Men det dreier seg om å legge til rette for like konkurransevilkår,- også for sjøfolk, samt sikre tilgang til fremtidig sjøbasert kompetanse, sier leder av Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat, Terje Hernes Pettersen.

Ulstein-ordfører Knut Erik Engh mottar brev og saksdokumenter fra sjømannsorganisasjonene representert ved Trond Dyb og Ulf Brekke.