26.05.2015 
​Det norske maskinistforbund tok i dag opp problematikken rundt STCW 78-elektriker i et rådsmøte med Sjøfartsdirektoratet. Det ble fra vår side lagt frem forslag til retningslinjer som skal sikre den rette kompetansen om bord. Les fagsjefens referat fra møtet her.

 
Frem til innføringen av kvalifikasjonsforskrift av 29.04.98 var det sertifikatplikt for elektriker med egendefinert utdannelse. Utdanningen som førte frem til dette sertifikatet, ble besluttet nedlagt i forbindelse med Reform 94 og STCW 95-konvensjonen. Utdanningen ble lagt på fagbrevnivå med spesialisering i maritime elektriske anlegg (fagbrev «elektriker med maritim modul»), og ble fra da av ikke lenger underlagt kontroll/godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet. Skipselektrikerstillingen ble nå definert som stilling uten sertifikatplikt, men med krav om dokumentasjon av kvalifikasjoner.

DNMF har siden den gang fremmet forslag overfor utøvende myndighet om sertifikat og kompetansekrav for elektrikere, uten hell. Men så, gjennom styrevervet i Nordiska Maskinbefälsfederationen, fikk vi Sverige som flaggstat til å fremme forslag om sertifikatkrav for elektriker overfor IMO, og vi fikk dermed ETO på operativt nivå, ETR på støttenivå.

I etterkant har denne endringen skapt store forvirringer, grunnet manglende forståelse av regelverket sett i sammenheng og feil oversatt eller manglende tekst.

I rådsmøtet med Sjøfartsdirektoratet den 26. mai ble det derfor lagt frem et forslag til «retningslinjer» fra DNMF som innebærer følgende for å sikre rette kompetansen om bord:

Søknad om sikkerhetsbemanning på norske skip KS-0308-NOB skal ha korrekte betegnelser på elektrikeren og elektrikeroffiser for å oppnå felles forståelse av begrepene.

Feil endres i oversettelse i kvalifikasjonsforskriften Tabell A- III / 2:

Manage operation of electrical and electronic control equipment /Manage troubleshooting restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition, slik at maskinsjefens og 1. maskinistens vaktfunksjon sikres og ikke benyttes til vedlikehold. Det er det ETO som skal utføre. I risikoanalysen i forbindelse med bemanning skal ISM-kodens regler legges til grunn: Er det utstyr ombord som krever spenning over 1000 volt, like- eller vekselstrøm, fremdrift over 3000 kW eller komplekse elektrisk systemer for fremdrift, uansett drivstofftype på motorer? Er forskrift om maritime elektriske anlegg og om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg ivaretatt?

Rådet var enige om behovet, og frist for omforent dokument som skal ut, ble satt til 1. juli.  Da gjenstår det å følge opp dette, både fra personell om bord, rederi og myndighetene, slik at alle skip bemannes ut fra regelverkets sammensatte intensjoner:

Ved alle aktuelle operasjoner, oppgaver, funksjoner, fartsområde og sikkerhetsnivåer skal det i samarbeid med skipsledelsen via en risikoanalyse sikres at hvert skip er bemannet med kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikkede sjøfolk, i samsvar med nasjonale og internasjonale krav, slik at hvert skip er hensiktsmessig bemannet og alle aspekter ved sikker drift om bord ivaretas, for å kunne ivareta skipets og de ombordværendes sikkerhet, samt hindre forurensning av det marine miljø. Prosessen skal være transparent og inkludere tillitsvalgte og verneombud.


Odd Rune Malterud (orm@dnmf.no)
Fagsjef