​- Takk til Region Vest og leder Lasse Westby for en godt gjennomført konferanse. Det har vært gjennomgående høy kvalitet på foredragene som har vært faglig relevante og interessante. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne, sier Bjørn Andreassen etter at siste foredragsholder under årets Regionkonferanse har takket for seg. – Spesielt fint var det at vi hadde med oss ungdommen denne gang, og jeg håper at studentsamlingen blir et fast innslag på konferansen, avslutter den fornøyde forbundslederen.

Lasse Westby.jpg
​Leder i Region Vest, Lasse Vestby, ønsker deltakerne velkommen til året konferanse.


Regionene har regien
Regionkonferansen er, som navnet røper, et forum der regionene setter agendaen. Ansvaret for å arrangere konferansen går på rundgang mellom regionene, og denne gangen var det altså Region Vest som sto som vertskap. Regionkonferansen skal være en arena der man løfter fram relevante faglige problemstillinger og en sosial møteplass for medlemmene. Region Vest hadde lagt opp til et bredt program med blant annet tema som utdanning, rekruttering, sikkerhet og offshore.

Tommy Kristoffersen.jpg 

​Tommy Kristoffersen, leder av DNMFs brann- og redningsforum gjorde sterkt inntrykk på tilhørerne med sitt foredrag om brannmennenes kamp for å få spesifiserte kreftdiagnoser godkjent som en yrkessykdom. I pausen var det flere som uttalte at brannmennenes innsats var et eksempel til etterfølgelse for arbeid med yrkesrelaterte sykdommer og sikkerhetsarbeid for maskinister generelt.


Med regionene bak roret, var det naturlig at første post på programmet ble gruppemøter for de enkelte regionene. Forbundsleder Bjørn Andreassen hadde innledningsvis foretatt en gjennomgang av oppgaver som tilfaller regionene når vi nå starter med forberedelsene til landsmøtet i Tromsø i september i 2015. Det er mange frister som skal overholdes, blant annet må regionene ifølge vedtektene velge en representant til valgkomiteen på et regionmøte året før landsturneringen.

Valgkomiteen.jpg
​Tre av de fire som ble innstil til valgkomiteen. De som ble valgt, var: Stig Olav Flattum (Region Nord), Frank Pedersen (Sør Øst), Geir Inge Vigan (Midt) og Kjell Olav Solheim (Vest).


Med blikket framover
Utdanning og rekruttering ble viet stor oppmerksomhet under konferansen. Tine Viveka Westerberg, prosjektleder ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold presenterte de tre alternative masterstudiene i ledelse som eksisterer for maskinister i Norge. Hun sa litt spøkefullt at det fantes mange sjefer (chiefer) blant maskinistene, men få ledere. Med det mente hun at maskinsjefene mestrer faget sitt til det fullkomne, men mangler kompetanse på personalledelse.

Konferansen hadde også et foredrag om en kanskje mer ufrivillig etterutdannelse på programmet – nemlig obligatoriske kurs i forbindelse med oppgraderingen av maritime sertifikater i henhold til de nye forskriftene. Seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet Terje Møgster tok oss gjennom dette ulendte terrenget.

Oppgradering av sertifikatene har vist seg å være en kjepp i hjulet for noen jobbsøkende unge maskinister som ikke kan løse ut gammelt sertifikat på grunn av manglende kadettid, og som ikke kan få nytt sertifikat på grunn av at de ikke fyller kompetansekrav. Dette var en av problemstillingen vår skole— og studentkontakt Simen Hjellvik tok opp i sitt foredrag om framtidig rekruttering til maskinoffiseryrket. Sammen med vår andre student- og skolekontakt  Kjetil Bjarne Hov har han de siste halvåret jobbet for å knytte bånd til skolene – først og fremst ved å reise ut på skolene og snakke direkte med studentene. Målet er å skape et engasjement for å jobbe for maskinistyrkets framtid blant de unge.

Som et ledd i dette arbeidet, hadde fagsjef Odd Rune Malterud og Simen Hjellvik for første gang invitert studenter med på regionkonferansen. Disse hadde en egen samling ved siden av det offisielle programmet der de fikk anledning til å drøfte tiltak for å øke rekrutteringen til yrket. Disse innspillene fikk de framføre for en lydhør forsamling under selve konferansen. Et av de mange forslagene gikk på å gjeninnføre maritim ingeniør som beskyttet tittel for å øke anerkjennelsen til maskinistyrket. Praksistid som integrert del av studiet var et annet forslag.

Ungdomssamling.jpg

Tidligere på dagen hadde vår fagsjef Odd Rune Malterud tegnet et nokså dystert bilde av utfordringene maskinistyrket står overfor. Flaskehalsene er mange: utdanning med mangler, utflagging og sosial dumping, manglende fokus på sikkerhet hos arbeidsgiverne, lav forutsigbarhet. Stikkord for å øke rekrutteringen er: et godt trepartssamarbeid, gode stipendordninger, sikring av arbeids- og lønnsforhold.

ORM 3 rekruttering redigert.jpg

Trepartsamarbeid var også et mantra da Hugo Halvorsen, daglig leder i Samarbeid for Sikkerhet, snakket om hvordan man kan forbedre sikkerheten til sjøs. Han trakk fram arbeidet som er gjort i Olje- og gassindustrien som et eksempel til etterfølgelse til sjøs.


Fred R. Adolfsen, maskinsjef i Statoil, hadde også sikkerhet på agendaen i sitt fordrag om vetting som en del av det maritime sikkerhetsarbeidet. Vetting er en kontroll av skipets og dets systemer for å forsikre seg at ale risikofaktorer er gjennomtenkt og tatt hensyn til slik at en skal forhindre tap av liv, skip og skade på miljøet.

Nedbemanning og lave oljepriser har preget nyhetsbildet den siste tiden, og det var derfor knyttet stor interesse til Jan Bygdevols tilstandsrapport fra norsk sokkel. Direktøren for prognoser, analyse og data i Oljedirektoratet kunne fortelle at det fortsatt er mye olje, men at det er teknisk krevende og kostbart å hente ut. For å hente disse vanskelig tilgjengelige restene av olje trenger man spesialskip. Sjøfolk vil dermed ikke bli overflødige med det første.


​Ivan Fossan, administrerende direktør i Norled, snakket blant annet om hvordan statens rammevilkår legger til rette for innovasjon, mens... fylkeskommunene mangler penger til satsing på miljø og utvikling. - Valg av energibærer må bli et sentralt kriterium i anbud, avsluttet han etter å presentert salen for Norleds gass- og batteriferjer. DNMFs fagsjef Odd Rune Malterud tok opp tråden fra Fossan i sitt foredrag om rekruttering og poengterte at kompetanse er en forutsetning for innovasjon. Uten erfarne, godt utdannede norske sjøfolk vil utviklingen innenfor maritim næring stagnere.

Bjørn Andreassen.jpg
​Forbundsleder Bjørn Andreassen forteller om arbeidet som tilfaller regionene fram mot Landsmøtet i 2015.