12.05.2020  
Regjeringen la i dag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. Samtidig la de også frem sitt forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatteloven. Dnmf mener totalen i forslagene verken bidrar til å sikre aktiviteten på norsk sokkel i tilstrekkelig grad, eller til å ivareta og skape fremtidens arbeidsplasser.

- Tiltakene som ble presentert understøtter ikke nødvendige motkonjunkturtiltak for å skape aktivitet på sokkelen. Politikerne må vise at de har lært av den forrige oljekrisen. Det må investeres i aktivitet, ikke kuttes. Denne aktiviteten er helt avgjørende for å holde folk i arbeid, og for å utvikle nye arbeidsplasser for fremtiden, sier administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson (bildet).

Dnmf forventer at Stortinget i sin videre behandling av revidert nasjonalbudsjett og endringer i petroleumsloven sikrer flere konkrete forslaget med en innretning som bidrar til å opprettholde aktiviteten på sokkelen.

Blant annet etterlyser Dnmf tiltak knyttet til vedlikeholdsetterslepet på sokkelen, og en heving av taket i nettolønnsordningen. Dette er eksempler på konkrete tiltak som ville bidratt til både å opprettholde og skape ny aktivitet på sokkelen.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett presenteres det samtidig flere tiltak Dnmf mener vil være viktige i tiden som kommer, og som er i tråd med Dnmfs tidligere innspill til budsjettet. Blant annet foreslås bevilgningen til godsoverføring av vei til sjø økt med 25 millioner. Det foreslås 200 millioner til riksferjene for å dekke inntektsbortfall, samt at bevilgningene til kollektivtilbudet i fylkeskommunene foreslås økt med 1,5 mrd. Dnmf mener dette er gode tiltak. Samtidig savner Dnmf tiltak for å støtte bedre opp under den maritime turistnæringen.

- Den maritime turistnæringen ble rammet hardt da koronapandemien traff. Dnmf har etterlyst tiltak som bedre kan bidra til gjenopptakelse av aktiviteten i næringen så raskt som mulig, sier Bengtsson.

Dnmf mener det haster med å få på plass tydelige finansielle avklaringer fra myndighetenes side om hvordan de vil bidra til at aktiviteten i den maritime turistnæringen kan gjenopptas.

- For eksempel må det sikres kompensasjonsordninger for bortfall av billettinntekter, samt presenteres treffende likviditetsordninger for Hurtigruten og andre aktører som er rammet, sier Bengtsson.

 

Grønn skipsfart og ny grønn omstillingspakke

Regjeringen har foreslått å omdisponere 100 millioner kroner til grønn skipsfart. I tillegg foreslår regjeringen 150 millioner kroner ekstra til fylkeskommunene for å støtte opp om innfasingen av lav- og nullutslippsferjer på fylkesveisambandene. Samtidig har de varslet at de vil legge frem en ny grønn omstillingspakke i slutten av måneden, og basert på dagens fremleggelse knytter Dnmf større forventninger til denne pakken.​

- Det er bra regjeringen prioriterer grønn skipsfart, men dagens fremleggelse øker samtidig forventningene til den grønne omstillingspakken. Der trenger vi flere konkrete tiltak som bidrar til å ivareta den allerede eksisterende kompetansen i den maritime næringen, og som setter næringen i best mulig stand til å skape morgendagens næringer og arbeidsplasser, avslutter Bengtsson.

Kontaktinfo:

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818

Politisk rådgiver og samfunnskontakt
Jørgen Ringen Andersen