19.12.2019 ​Dnmf har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, fordi vi ikke kan være med på den oppløsningen av arbeidsgiveransvaret som vi ser i maritim sektor i dag. Dessverre slapp ikke anken inn til behandling i Høyesterett.

 ​Riebersaken har angått 66 norske sjøfolk, noen av dem medlemmer av Maskinistforbundet, som har mistet jobben uten at deres stillingsvern er respektert. Dette har arbeidsgiver CG Rieber Shipping AS gjort ved å legge ned sitt eget bemanningsselskap og leie inn rimeligere arbeidskraft fra et annet bemanningsselskap.

Vi har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, fordi vi ikke kan være med på den oppløsningen av arbeidsgiveransvaret som vi ser i maritim sektor i dag. Det lages konstruksjoner for å svekke oppsigelsesvernet og for å omgå tariffbestemmelser om ansiennitet. Dette vil vi ha slutt på, og vi bruker betydelige ressurser på rettssaker for å slå ned på denne ukulturen.

Dessverre slapp ikke anken inn til behandling i Høyesterett. Kjennelsen om dette kom tirsdag 17. desember. Vi må arbeide politisk for at lovreglene om virksomhetsoverdragelse i skipsarbeidsloven forbedres, slik at denne type planlagte nedbemanninger med påfølgende innleie av mannskap blir å regne som virksomhetsoverdragelse.

 
Med vennlig hilsen

Knut Walle-Hansen
advokat
mobil: +47 94 83 71 72
e-post: kwh@dnmf.no