06.03.2015 
Petroleumstilsynet (Ptil) har etablert en arbeidsgruppe som skal se på hva som kan bidra til å redusere kostnader på norsk sokkel knyttet til riggflyt mellom soklene i Nordsjøen.​

 Gruppens redegjørelse skal inneholde forslag til tiltak som kan bidra til enklere forflytning av rigger inn og ut av norsk sokkel. Tiltakenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø vil også være en del av vurderingen.

Det er Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) som har bedt Ptil om å gjennomføre arbeidet. Bakgrunnen er at regjeringen, i sin politiske plattform, varslet om at den vil arbeide for å redusere kostnadsnivået på norsk sokkel, blant annet gjennom oppfølging av Åm- og Reiten-utvalgene.

- Dagens HMS-regulering og tilsynsordning er utviklet over tid, og har gitt gode resultater for sikkerhet og arbeidsmiljø på norsk sokkel. Det er likevel viktig å evaluere eksisterende regelverk og håndheving for å se om det er mulig å få til forbedringer også ut fra et kostnadsperspektiv, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Innspill fra partene
Partene i næringen inviteres gjennom Regelverksforum hvor Fagsjef Odd Rune Malterud sitter som representant for DSO til å gjøre rede for hva de mener er de kritiske hindringene på sikkerhets- og arbeidsmiljøområdet for riggflyten mellom soklene, samt å foreslå tiltak.

Sentrale utredninger har vært gjennomført tidligere for å belyse sider ved denne tematikken, og partene må gjerne ta utgangspunkt i disse tidligere utredningene.

Redegjørelsen skal være ferdig innen 1. juli 2015, og følges opp av ASD og Olje- og energidepartementet. 

Odd Rune Malterud
Fagsjef
orm@dnmf.no