29.01.2016 
​Den 18. november 2015 sendte DNMF en klage på sjøfartsdirektoratets vedtak hvor sikkerhetsbemanning på en 1 skrogs hurtigbåt med 1220 kW fremdrift, basert på en mail fra rederiet hvor kun økonomiske grunner fremkom, tillates å gå uten maskinoffiser.


 
​Den 18. november 2015 sendte DNMF en klage på sjøfartsdirektoratets vedtak hvor sikkerhetsbemanning på en 1 skrogs hurtigbåt med 1220 kW fremdrift, basert på en mail fra rederiet hvor kun økonomiske grunner fremkom, tillates å gå uten maskinoffiser.

Sjøfartsdirektoratet avviste etter samtale med rederiet klagen med den begrunnelse at Maskinistforbundet ikke har rettslig klageinteresse i denne konkrete saken fordi ingen om bord var medlemmer av DNMF.

DNMF sendte klagen videre til departementet anført at vi har rettslig klageinteresse, da forbundets vedtekter og målsetning tilsier at forbundet arbeider gjennom en rekke verv og deltagelses i nasjonale og internasjonale fora for arbeidstakernes arbeid, levevilkår, sikkerhet og kompetanse, samt at lov og regelverk er uavhengig av mannskapets medlemskap.

I brev sendt til DNMF den 26. januar 2016 meddeler Næring og fiskeri departementet (NFD) bla. følgende:

Det at klagen er initiert sentralt er ikke uvanlig i klagesaker som omhandler bemannings spørsmål, ei heller at spørsmålet i klagen tidligere har vært avgjort av departementet. Det at en klage i seg selv kan være grunnløs medfører ikke at man ikke kan klage.

Direktoratet har videre i sin vurdering lagt vekt på at forbundet i denne saken ikke har tilstrekkelig nærhet til saken, særlig sett hen til at de aktuelle ansatte på fartøyet ikke er medlem i forbundet. Etter departementets syn blir denne fortolkningen for snever.

Etter en samlet vurdering finner departementet at Maskinistforbundet i denne saken har rettslig klageinteresse. Dette innebærer at ​Sjøfartsdirektoratet må realitetsbehandle klagen.

UTDRAG FRA REGELVERKET​
Selskapet skal sikre at hvert skip er bemannet med kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikkede sjøfolk, i samsvar med nasjonale og internasjonale krav og at hvert skip er hensiktsmessig bemannet for å omfatte alle aspekter ved å opprettholde sikker drift ombord.

Rederiet skal sende begjæring om bemanningsoppgave med dokumentasjon på kontrollskjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet

På skip hvor fremdriftsmaskineriets effekt er på 750 kW eller mer, skal den som tjenestegjør som maskinoffiser ha sertifikat i henhold til skipssikkerhetsloven.​ 

Odd Rune Malterud
fagsjef
orm@dnmf.no