26.04.2018 
​​​​​​De tre sjømannsorganisasjonene har på vegne av tidligere Rieber-ansatte besluttet å anke dommen fra Bergen tingrett hvor Rieber-konsernet og OSM ble frifunnet. ​

 
​De tre sjømannsorganisasjonene har på vegne av tidligere Rieber-ansatte besluttet å anke dommen fra Bergen tingrett hvor Rieber-konsernet og OSM ble frifunnet. Sjøfolkenes syn om at GC Rieber shipping også var arbeidsgiver, at oppsigelsene var ugyldige og at det forelå virksomhetsoverdragelse, ble ikke tatt til følge av tingretten. Dommen ankes i sin helhet.

Prinsipielle spørsmål
Bergen tingretts sak dreier seg om oppsigelse av sjøfolk etter skipsarbeidsloven. Saken reiser i utgangspunktet fire hovedspørsmål:

·         Hvem er sjøfolkenes arbeidsgiver?
·         Hvilke regler gjelder når konsern misbruker selskapsstrukturer til arbeidsrettslig styring?
·         Er oppsigelsene saklige? Kan rederiet erstatte norske sjøfolk med utlendinger?
·         Har det skjedd en virksomhetsoverdragelse slik at ansettelsesforholdene skal videreføres til OSM?

Tingrettens feilaktige vurderinger
Dommen fra Bergen tingrett legger på en rekke punkter til grunn en feil vurdering av gjeldende rett. For det første mener sjøfolkene at de ikke bare var ansatt hos formell arbeidsgiver, GC Rieber Crewing AS, men også i det selskapet som har opptrådt som arbeidsgiver overfor dem, nemlig GC Rieber Shipping AS. Dette er et prinsipielt viktig spørsmål å få avklart.

For det andre har tingretten unnlatt å ta stilling til om et konsern gjennom opprettelse og nedleggelse av et internt selskap, kan omgå reglene om stillingsvern. Sjøfolkene mener Rieber har misbrukt selskapsstrukturer og dermed satt stillingsvern til side. For det tredje mener sjøfolkene at oppsigelsene er ugyldige. Det skal foretas en bred interesseavveining i vurderingen av om avgjørelsen av å erstatte egne norske sjøfolk med billigere innleid utenlandsk arbeidskraft, er saklig. Tingretten har ikke foretatt en korrekt interesseavveining, og ikke tatt hensyn til de dramatiske konsekvensene oppsigelsene fikk for 66 ansatte. For det fjerde har tingretten feilaktig kommet til at det ikke forelå virksomhetsoverdragelse til OSM. Aktiviteten som ble utført i Riebers eget crewselskap ble overført til et annet selskap, og da skal som hovedregel de ansatte ha rett til å få overført ansettelsesforholdet på samme vilkår som de hadde.

 
Hege-Merethe B​engtsson, administrerende direktør i Det norske maskinistforbund
Hans Sande, administrerende direktør​​ i Norsk Sjøoffisersforbund
Johnny Hansen, ​forbundsleder i Norsk sjømannsforbund