Sjømannsorganisasjonene i Norge (DNMF, NSF og NSOF) har sammen med Norges Rederiforbund sendt et brev til Nærings- og fiskeridepartementet der de uttrykker bekymring for Sjøfartsdirektoratets forslag knyttet til velferdstjenestens fremtid.  
Avvikling av et historisk tilbud
Den første statlige velferdstjenesten for sjøfolk ble grunnlagt i 1947. Hensikten har vært å tilrettelegge for at også sjøfolk, som ofte tilbringer lange perioder borte fra hjemplassen, kan benytte seg av felles goder så langt det er mulig, på fartøyene og i havn. I et brev fra Sjøfartsdirektoratet til Nærings- og fiskeridepartementet datert 29. april i år, fremgår det imidlertid at direktoratet legger opp til utfasing av historiske velferdstilbud som filmtjenesten, avistjenesten, bibliotektjenesten og velferdsstasjoner. Dette er stikk i strid med anbefalingene i en omfattende rapport fra en arbeidsgruppe som Sjøfartsdirektoratet selv nedsatte i mai 2013 for å vurdere velferdstjenesten.

Brudd på forpliktelsene i Maritime Labour Convention
I brevet til departementet peker Sjømannsorganisasjonene også på at direktoratets forslag ikke oppfyller intensjonene og forpliktelsene til Maritime Labour Convention som Norge har ratifisert. Denne konvensjonen krever at norske myndigheter sikrer landbaserte tilbud og tjenester til sjøfolk:

«Hver medlemsstat skal sikre at landbaserte velferdstilbud, der de eksisterer, er lett tilgjengelige. Medlemsstaten skal også fremme utvikling av velferdstilbud, for eksempel slike som er utpekt i koden, i utpekte havner for å gi sjøfolk på skip som ligger i dens havner tilgang til tilstrekkelige velferdstilbud og velferdstjenester.»

«Den enkelte medlemsstats oppgaver med hensyn til landbaserte tilbud, blant annet tilbud og tjenester innen velferd, kultur, rekreasjon og informasjon, er oppført i koden.»

Sjømannsorganisasjonene krever at næringens ønsker og behov blir bedre ivaretatt og har bedt om et møte med Nærings- og fiskeridepartementet.