Libya blir brukt som avreisested for store flyktningestrømmer. Daglig mister mennesker livet i forsøk på å ta seg til Europa på overfylte, skrøpelige fartøy. I løpet av den siste uka anslås 700 mennesker omkommet i skipsforlis i Middelhavet.

Medlemmer med en krevende arbeidssituasjon
Maskinistforbundet har fått henvendelser fra medlemmer på tjeneste i området som har opplevd svært krevende situasjoner i forsøk på å redde forliste flyktninger, og som har savnet oppfølging fra arbeidsgiver for å håndtere de vanskelige hendelsene. Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson tok umiddelbart kontakt med Norges Rederiforbund (NR) på vegne av medlemmene og har tatt saken opp på flere møter med NR.  – Vi krever av rederiene og Norges Rederiforbund at det som et minimum foreligger prosedyrer i rederiene for hvordan man håndterer slike situasjoner, sier hun.  - Vi forventer at det foretas en risikovurdering av situasjonen, at mannskapet får nødvendig informasjon, at det er medisinsk personell tilgjengelig om bord, og at de får psykososial oppfølging i forhold til den psykiske belastningen de utsettes for under slike oppdrag.

- Det er viktig å understreke at verken våre medlemmer eller forbundet stiller spørsmål om hvorvidt de skal hjelpe mennesker i en nødsituasjon. Vi ber bare om at mannskapet blir tatt vare på, slik at de er i stand til å håndtere det de opplever, påpeker generalsekretæren.

Medlemmer har gitt tilbakemelding om at de nå får langt bedre oppfølging fra rederiene.

Norges Rederiforbund inviterte til møte
Norges Rederiforbund og Flyktninghjelpen inviterte 10. september sjømannsorganisasjonene og Utenriksdepartementet til et møte der temaet var den pågående flyktningsituasjonen i Middelhavet og hvordan skipsfarten berøres i søk- og redningsaksjoner.

På møtet orienterte generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, om flyktningsituasjonen i Middelhavet, og avdelingsdirektør Haakon Svane fra NR snakket om de praktiske utfordringene for mannskap og flyktninger utenfor Libya.

Begge bekreftet at norske fartøy er direkte berørt av hendelsene gjennom til dels dramatiske søk- og redningsaksjoner. Og de uttaler at det norske mannskapet har bistått langt utover forpliktelsene i SOLAS-konvensjonen (konvensjon om sikkerhet, personell og skip på sjøen).

Det var enighet på møtet om at de sikkerhetsmessige og helsemessige utfordringene var blitt så store at det måtte tas nye grep for å håndtere situasjonen.