28.11.2018 
Fikk medhold i Trygderetten. Skade i forbindelse med løft godkjent som yrkesskade. Retten la vekt på at det forelå en «spesielt tung gjenstand»​

 
Fikk medhold i Trygderetten. Skade i forbindelse med løft godkjent som yrkesskade. Retten la vekt på at det forelå en «spesielt tung gjenstand».

Et medlem fikk skade i venstre skulder under utførelse av arbeid. Skade besto i avrivning og brist i muskel og muskelfeste. Skaden skjedde under pålegging av lasteluke i maskinsalgulv, idet medlemmet tok tak i luken og skulle trekke den på plass.

Nav avslo vedtak om yrkesskade blant annet på bakgrunn av at de mener det ikke foreligger grunnlag for å bruke det avdempede ulykkesbegrepet i folketrygdloven § 13-3, da arbeidsoppgaven måtte anses for å ligge innenfor arbeidets alminnelige ramme.

Vedtaket ble anket inn for Trygderetten med bistand fra Dnmfs advokat. Trygderetten ga klager medhold.

Retten var ikke enig i Nav vurdering og viste til tidligere rettsavgjørelse hvor Frostating Lagmannsrett la til grunn at en teppegjerningsmaskin på 140-145 kg utgjorde «en spesielt tung gjenstand», også om den blir løftet av to, og at skader oppstått ved et slikt løft omfattes av det avdempede ulykkesbegrepet. I dette tilfellet veide transportlukene 1590 kg og kroken på traverskranen veide rundt 1660 kg. Dette måtte ifølge Trygderetten falle inn under beskrivelsen «spesielt tung gjenstand» og hendelsen var således å anse som en arbeidsulykke. Retten omgjorde Nav vedtak slik at løftet av transportluken ble godkjent som yrkesskade.

Dnmfs advokat Ingvild Andrea Tellmann var prosessfullmektig i saken.


 

Mer informasjon, kontakt:

 
Advokat
Ingvild Andrea Tellmann