12.11.2018 
Faste ansatte og innleide arbeidstakere konkurrerte med hverandre, med det resultat at flere faste ansatte ble "utkonkurrert" av innleide arbeidstakere. Nå tar DSO saken inn for Arbeidsretten. ​

 Faste ansatte og innleide arbeidstakere konkurrerte med hverandre, med det resultat at flere faste ansatte ble "utkonkurrert" av innleide arbeidstakere. En sammenligning av ansiennitet mellom arbeidstakere som er ansatt i virksomheten og arbeidstakere som er innleid er prinsipielt feil, mener De samarbeidende organisasjoner (DSO). Nå tar DSO saken inn for Arbeidsretten.

Søksmålet er anlagt både mot Norges Rederiforbund, morselskapet Saipem SPA i Italia og Saipem Drilling Norway AS.

Oljeselskapet Saipem blandet innleide arbeidstakere med faste ansatte i ansiennitetsberegningen. DSO hevder at både permitteringsgrunnlaget og utvelgelsen ved permittering og nedbemanning er tariffstridig. Saipem gjennomførte permitteringer og overtallighetsprosesser basert på ansiennitetslister som inneholder flere enn bedriftenes egne ansatte. Innleide arbeidstakere har nemlig inngått i samme utvelgelseskrets og -masse som egne fast ansatte, med det resultat at ansatte er permittert og/eller sagt opp, samtidig som innleieforhold er opprettholdt. Dette mener DSO er i strid med Hovedavtalen mellom Norges Rederiforbund (NR) og De samarbeidende organisasjoner (DSO).

Konsekvensen av Saipems fremgangsmåte, er at selskapets ansatte er blitt permittert eller oppsagt, samtidig som at innleieforhold er opprettholdt.

Av Hovedavtalen punkt 6.2 og 7.2 følger at permitteringer og nedbemanning "under ellers like forhold" skal foretas etter bedriftsansiennitet. Permittering og nedbemanning skjer etter sin karakter kun blant egne ansatte. Selve forutsetningen, "under ellers likeforhold", foreligger ikke når det er snakk om å blande sammen bedriftens egne ansatte og innleide arbeidstakere, hevder DSO.

Etter det opplyste konkurrerte ansatte og innleide først etter ansiennitet i egen stillingskategori. Dersom en ansatt/innleid ble utkonkurrert i egen stillingskategori, konkurrerte vedkommende deretter etter ansiennitet i underordnede stillingskategorier, dersom vedkommende ble ansett for å være kvalifisert for slikt arbeid. En rekke ansatte som ble utkonkurrert i egne stillingskategorier, konkurrerte dermed etter ansiennitet i en stillingskategori under. Dette har skjedd både i kategorien for tekniske assistenter og motormenn, og både ved permitteringer og ved overtallighet, i den forstand at ansatte er gitt valget mellom å akseptere nedrykk eller bli innkalt til drøftelsesmøte med sikte på oppsigelse.

Videre hevder DSO at Saipems permittering av fast ansatte, uten først å ha avviklet innleieforhold, er tariffstridig. Vilkårene for permittering i Hovedavtalens er ikke oppfylt. Dersom Saipem hadde avviklet innleieforholdene før bedriften igangsatte omstillingsprosessene, ville permitteringsprosessene ha vært mindre omfattende og berørt færre egne ansatte. Saipems gjennomføring av permitteringer av egne ansatte før innleieforhold av tilsvarende arbeidskraft var avviklet, er i strid med Hovedavtalen.

Bakgrunn

Det italienske oljeselskapet Saipem har inntil 2017 driftet to plattformer på norsk sokkel: Scarabeo 5 og Scarabeo 8.  I 2017 utløp Statoils leiekontrakt for Scarabeo 5, hvilket medførte at plattformen ble lagt i kaldt opplag, uten aktiv drift. Plattformen Scarabeo 8 er fortsatt i aktiv drift.

Da Scarabeo 5 gikk i kaldt opplag, igangsatte Saipem permitterings- og nedbemanningsprosesser. Innleid arbeidskraft konkurrerte med faste ansatte i denne prosessen. Saipem/NR har i forhandlingene med DSO anført at Saipem har rett og plikt til å likestille innleide arbeidstakere med Saipems faste ansatte. Den anførte bakgrunnen for dette er en protokollert avtale fra 2001 som synes å ha blitt inngått for å sikre at en gruppe italienske ansatte, som avsluttet sitt arbeidsforhold i Saipem for deretter å bli ansatt i et ekstern selskap og så utleid til Saipem, så langt som mulig skulle beholde sine rettigheter etter at de avsluttet sine arbeidsforhold i Saipem.

Nå er det opp til Arbeidsretten å vurdere om prosessen er i tråd med Hovedavtalen mellom DSO og NR.

 

 
Mer informasjon, kontakt: 

 
Advokat
Knut Walle-Hansen
E-post: kwh@dnmf.no
Mobil: +47 948 37 172​