01.07.2016 
​Etter at lønnsoppgjøret i frontfaget ble dratt i havn, ble regjeringen anmodet om å endre permitteringsregelverket av partene. Denne anmodningen har regjeringen og Stortinget nå fulgt opp med lovendringer som utvider permitteringsperioden til 52 uker.

 
Bakgrunn
Per 1. mai var det ca. 1000 registrerte arbeidsledige sjøfolk, herunder permitterte. Registreringene i NAV fanger imidlertid ikke opp alle sjøfolk, slik at tallet reelt sett er høyere. Antall meldinger om innskrenkninger og permitteringer til NAV økte sterkt gjennom 2015. Siden nyttår har de månedlige varslene flatet ut på et høyt nivå. På landsbasis i 2015 utgjorde varslene om permitteringer ca. 40% av alle som ble varslet om innskrenkninger.

Lovendringer
Stortinget har nå vedtatt en ny periode med lønnsplikt i fem dager etter 30 uker, og at perioden med fritak fra lønnsplikt for arbeidsgiver, forlenges med 19 uker etter disse fem dagene med lønnsplikt. Permitterte arbeidstakere får en tilsvarende utvidet rett til dagpenger under permittering. Perioden med lønn eller dagpenger under permittering økes dermed med 20 uker. Det vil fortsatt være tre ventedager hvor den permitterte verken mottar lønn eller dagpenger. Samlet periode med lønn eller dagpenger i en løpende permittering vil være 52 uker, bestående av til sammen tre uker med permitteringslønn og 49 uker med dagpenger.

Perioden beregnes slik at det skal telles 30 uker innenfor en 18 månedersperiode, uavhengig av om det er samme eller flere permitteringer. Tellingen av de 30 ukene berører ikke de ti første lønnspliktdagene, og et eventuelt avbrudd i permitteringen underveis får heller ingen betydning. Etter denne arbeidsgiverperioden på fem dager skal permittering uten lønnsplikt kunne fortsette i ytterligere 19 uker.

Endringene som er vedtatt trer i kraft med virkning fra 1. juli 2016

Positivt tiltak
Sjømannsorganisasjonene er positive til de endringer som regjeringen har foreslått og som Stortinget nå har vedtatt. De endrede reglene vil gi bedrifter som står overfor midlertidige utfordringer mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft, samtidig som det vil stimulere bedriftene til å gjøre en ny vurdering av behovet for å permittere.