18.01.2016 Sjøfartsdirektoratet  vil i 2016 ha et spesielt fokus på tilsyn med næringens etterlevelse av regelverket for hviletid og vakthold. De vil også fokuseres på at skip bemannes med kvalifisert og tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre arbeidsoppgavene om bord på en forsvarlig måte.

Forskning viser at faktorer som stor arbeidsbyrde, negativt stress, utilstrekkelig hvile og dårlig søvnkvalitet virker negativt inn på den enkeltes evne til konsentrasjon og årvåkenhet, og øker sannsynligheten for at en ulykke skal inntreffe. Dette er også faktorer som går igjen som bakenforliggende årsaker i de årlige risikoanalysene av fare- og ulykkeshendelser som Sjøfartsdirektoratet gjennomfører.  

En god prosess som inkluderer risikovurdering av bemanningsbehovet er derfor nødvendig for å oppnå en bemanningsfastsettelse som gjør skipet til en sikker og effektiv arbeidsplass. Å legge forholdene til rette for at mannskapet får mulighet for sammenhengende søvn og god kvalitet på hviletiden vil etter all sannsynlighet også gi positiv uttelling for sikkerheten og arbeidsmiljøet om bord.

Nå er sjekklisten for årets fokusområde klar, og det oppfordres til å bruke sjekklisten som en internkontroll for å sikre etterlevelse.
Sjekklisten vil bli brukt i forbindelse med uanmeldte tilsyn, men også i forbindelse med ISM revisjoner og sertifikatinspeksjoner der reders egenkontroll kreves.

Sjekklisten for hviletid kan lastes ned her

 

Et skip skal bemannes iht :

ISM koden


6. 2 Selskapet skal sikre at hvert skip er:


bemannet med kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikkede sjøfolk, i samsvar med nasjonale og internasjonale krav, og

hensiktsmessig bemannet slik at alle aspekter ved sikker drift om bord ivaretas.1

Det vises til «Principles of minimum safe manning», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.1047(27).

Videre:

Skipssikkerhetsloven

Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip

Forskrift om driftsordninger på norske skip 

Forskrift om bemanning av norske skip

Forskrift om arbeids- og hviletid