20.10.2016 
I NOR forhandlingene mellom Dnmf og NR kom partene frem til enighet 20. oktober kl. 20.00.

Forhandlingene omfatter tariffavtalene for NOR Registrerte ferger i Nord- og Østersjøfart, NOR Offshoreservice avtalen, NOR Kabelskipavtalen, NOR Registrerte Bøyelastskip og NOR Tariff 4.

Forhandlingene ble gjennomført på et svært krevende bakteppe, og med en offshore næring med store utfordringer.

 

 
NOR-offshore

NOR- Offshore avtalen prolongeres og det er kommet en viktig protokolltilførsel som sikrer ansatte permitteringsrettigheter uavhengig av register.

Det har vært gjennomført og fremforhandlet lokale avtaler det siste året. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer innebar et behov for å avklare rutiner og prosessuelle spørsmål i forbindelse med dette. Det er derfor skrevet en sentral protokoll som stiller krav til eventuelle fremtidige prosesser og forhandlinger mellom partene lokalt som sikrer gode prosesser, medbestemmelse, frihet og forankring.

NOR-Ferge (Color Line)

Det er fremforhandlet et generelt tillegg på 1.9 %, samt avklaring i spørsmål vedrørende fødselspermisjon og ekstratjeneste.

NOR-Kabelavtalen

Det ble gitt et generelt tillegg på 1,9 % samt at det ble inntatt en hviletidsbestemmelse.

NOR-Bøyelastavtalen

Det ble gitt et generelt tillegg på 1,9 % samt protokoll vedrørende etter og videreutdanning.

NOR-Tariff 4

Det gis et generelt tillegg på 1,9 %.

I tillegg har vi oppnådd resultat på et viktig område vedrørende arbeidstakers rettigheter og lovvalg.

«I rederier med NOR registrerte skip hvor de ansatte har ansettelsesavtaler i hht en NOR avtale med plikt til å tjenestegjøre på ethvert av rederiets skip uavhengig av skipets register, skal det i ansettelsesavtalen fremgå at den er underlagt norsk rett og norske domstoler».

Protokollen i sin helhet blir sendt ut til Hovedtillitsvalgte i morgen.