20.01.2017 
​DNMF har i lang tid jobbet aktivt for å få på plass ny tilgang til AFP for ansatte i privat sektor, og nå er vi endelig i mål. I juni 2016 ble det gjennomført en vedtektsendring hos Fellesordningen for AFP som åpner for at et foretak, som er partsbundet eller medlemsbundet av tariffavtale med arbeidstakerorganisasjon med innstillingsrett ved privat sektors avtale, kan være med i ordningen.

 Vedtektsendringen gir således DNMF, gjennom vårt medlemskap i UNIO, full tilgang til Privat avtalefestet pensjon (AFP), og vi kan som følge av dette nå inngå nye overenskomster med alle aktuelle arbeidsgivere hvor AFP inngår som en del av avtalen.

Dette har vært en svært viktig sak for DNMF, og vi er veldig fornøyd med endelig å ha fått dette på plass. Forbundet vil i tiden fremover jobbe aktivt for å få på plass nye overenskomster hvor AFP-bilaget inngår som er en del av avtalen.

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.


Ingvild Andrea Tellmann
Advokat
DNMF