15.08.2017 
​To nye rapporter knuser myter om regulering av skipstrafikk

Under Arendalsuka ble det i dag lagt frem to rapporter som tilbakeviser påstander om at kravet om å regulere lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på sokkelen er i strid med folkeretten og EØS-avtalen.

 
​- Dessverre har ubegrunnede påstander fått prege denne viktige debatten alt for lenge. Regjeringen har blant annet nektet å utrede spørsmålet. Vi har derfor fått landets fremste ekspert på EØS-rett til å gjøre sin vurdering. I tillegg får vi fått en kartlegging av hvordan andre kyststater regulerer sine farvann. Konklusjonen begge steder er klar: Det er helt opp til norske politiske myndigheter å avgjøre dette, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Leder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund er fornøyd med at rapportene konkluderer så entydig.

- Utredningen viser at vårt krav om å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for mannskap i norske farvann og på sokkelen har vært legitimt, og at dette er fullt mulig, sier leder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund peker på at en stadig større andel av skipstrafikken i norske farvann og på sokkelen overtas av fartøy med bekvemmelighetsflagg. Hun mener det er viktig at man ikke mister mer tid.

- Nå har Stortinget vedtatt enstemmig at dette spørsmålet må utredes, slik at all tvil kan feies av veien. For hver dag som går, blir flere norske sjøfolk utkonkurrert av lavtlønnede sjøfolk fra andre land. Det må derfor snarest settes ned et partssammensatt utvalg som kan sikre at den videre politiske debatten foregår på bakgrunn av fakta, slik at vi kan få satt i verk nødvendige tiltak for å snu den negative utviklingen, sier Bengtsson.

Hun får støtte fra LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

- Vi har tradisjon for at slike viktige spørsmål utredes av partene i fellesskap. Her snakker vi om at tusenvis av norske arbeidsplasser trues av sosial dumping. Det får alvorlige konsekvenser for hver enkelt som rammes, og lokalsamfunnene de er en del av. I tillegg får det negative konsekvenser for hele den norske maritime klyngen, som mister verdifull erfaringsbasert kompetanse. LO krever derfor at det også i denne saken settes ned et bredt sammensatt utvalg, sier Gabrielsen.