Dnmf gjorde dermed en liten undersøkelse blant våre hovedtillitsvalgte i rederiene og det viser seg at et fåtall har slik kompetanse eller har blitt opplyst om dette. 

I veiledningsrundskriv RSV 01-2022 så er det beskrevet hvem som skal ha opplæring bord ift. arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

For skip med eksplosjonsfarlige områder om bord, gjelder krav til opplæring som følger av kvalifikasjonsforskriften vedlegg IX og ASH-forskriften § 2-6.

Vi ønsker også å dra frem at den som arbeider om bord skal ha nødvendig opplæring for å kunne utføre jobben sin på en sikker og forsvarlig måte. Det kan altså ikke gis adgang til områder med alvorlig og særskilt risiko uten slik opplæring. 

Det er også viktig at nødvendig praktisk opplæring blir gitt og den skal komme i tillegg til den teoretiske opplæringen, hvor kompetansen også skal vedlikeholdes. 

Både elektriker og maskinsjef skal ha slik kompetanse. I tillegg skal de maskinoffiserer som skal lede eller utføre arbeid, vedlikeholde eller drive inspeksjoner på elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder ha slik kompetanse. Opplæringen skal dermed dokumenteres i henhold til ASH- forskriften.

Se også rundskrivet fra Sjøfartsdirektoratet her.