Ansatte som blir permittert er noen ganger så heldige at de har et annet arbeid i permitteringstiden. Både ansatte på land og til sjøs har de samme rettigheter etter lov om lønnsplikt ved permittering. Arbeidsgiver er i ti dager etter permitteringen forpliktet til å utbetale godtgjørelse som skal beregnes på samme måte som sykelønn, men uten at begrensningen på 6 G i årslønn gjelder. Men enkelte arbeidsgivere lar være å betale dersom man i den samme perioden har annet lønnet arbeid. På NAVs nettsted er dette akseptert.

Dnmf mener at NAV tar feil her, arbeidsgiverne har ikke lov til dette. Dnmf har tatt kontakt med Norges rederiforbund, og har sendt en anmodning til Arbeids- og sosialdepartementet om å få en uttalelse om hjemmelen for NAVs holdning. Når uttalelsen kommer, vil Dnmf ta stilling til om det skal reises søksmål for de ordinære domstoler mot arbeidsgiver som fortsatt unnlater å betale.