Hun er medlem av regjeringens skatteutvalg, "Torvik-utvalget", som la frem sine anbefalinger 19. desember i fjor. 

Like før jul la Torvik-utvalget frem sin utredning “Et helhetlig skattesystem”. Utvalget ble satt ned av Solberg-regjeringen i juni 2021, og skulle gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet, med vekt på å se på hva som skal til for å få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv. Ved regjeringsskiftet ble også mandatet endret. Utvalget skulle også se på hvordan skattesystemet kunne bidra til mer omfordeling, hvilken rolle formuesskatten spiller, samt hvordan unngå utilsiktede tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden. Et av utvalgets mest bekymringsfulle forslag er forslaget om å avvikle rederiskatteordningen. Subsidiært foreslår regjeringen å begrense ordningen i større grad enn i dag til å omfatte skipsfart som er utsatt for internasjonal konkurranse. Utvalget ber også om at tonnasjeskatten økes dersom den ikke avvikles. Utredningen er sendt på høring med frist 15. april 2023. 

Møteleder var styreleder Even Aas, og fra Det norske maskinistforbund møtte administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen.  

På bildet: Styreleder i Maritimt Forum Even Aas og administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

Even og HMB