Møtet handlet om nye energikilder for fremdrift og manøvrering. Det ble også tatt opp hva som er gjort både nasjonalt og internasjonalt med sikkerhetsregelverkgapet og kompetansekrav for arbeidstakere på skip.

Videre sto på agendaen: 
- En gjennomgang av Nærings- og fiskeridepartementets oppdrag til Maritimt Forum Nord.
- Tiltak for å styrke den maritime næringens kompetanse om særskilte utfordringer knyttet til skipsoperasjoner i polare farvann. Det ble tatt utgangspunkt i innmeldte problemstillinger, utfordringer og behov fra aktører i skipsfartsnæringen.
- Tiltak som kan bidra til bedre tilrettelegging av kurs- og utdanningsmateriell, slik at opplæringen i større grad tilfredsstiller de behov som næringsaktørene har.
- Organiseringen av samarbeidet mellom maritim næring og kompetansemiljøer. 

Innspillene på møtet vil bli en del av Maritimt Forum Nord sin statusrapport for arbeidet i kompetansenoden. Rapporten skal oversendes departementet innen 1. november 2022.