Seks av ti har ikke fått opplæring i hvordan de kan jobbe trygt i eller ved et område som defineres som eksplosjonsfarlig. Det viser en undersøkelse blant medlemmene i Dnmf. Undersøkelsen ble sendt ut til rundt 2400 medlemmer på NOR/NIS-området. De som har svart, 185 personer, representerer både de som jobber om bord der EX-forskriften gjelder, og andre. 
Områder som defineres som Ex-områder, finnes på mange skip, i ulike segmenter, og det gjelder mange flere skip og skipstyper enn de med drivstoff med flammepunkt under 60 grader, påpeker Sjøfartsdirektoratet.

Eksplosjonsfarlige områder deles inn i følgende kategorier: 
•    gassfarlige områder (her skilles det på underjordiske gruver og andre gassfarlige områder)
•    støvholdig atmosfære 
•    områder hvor det tilvirkes, behandles eller oppbevares eksplosiver 
•    områder med forhøyet oksygeninnhold (i forhold til atmosfæren)

Mangler nødvendige kunnskap
Områdeansvarlig Helene J. Brandal sier at grunnen til at forbundet gjennomførte undersøkelsen, var en rekke tilbakemeldinger fra medlemmer som etterlyste kurs og oppfølging av mannskapene på Ex-området. Forbundet er også kjent med at Sjøfartsdirektoratet har blitt kontaktet av sjøfolk om samme tema.
- Vi har fått tilbakemeldinger om hendelser som ville vært unngått, hvis mannskapene hadde nødvendig kunnskap om det å jobbe i eksplosjonsfarlige områder. I verste fall vil manglende kunnskap kunne skape livsfarlige situasjoner. Kompetanse og kunnskap om arbeid i Ex-områder gir en tryggere hverdag om bord, sier hun, og legger til at sikkerhet på arbeidsplassen er aller viktigst.
Å inneha riktig kompetanse for å utføre arbeid på en trygg og sikker måte er avgjørende. ASH-forskriftens §2-6 er tydelig på at den som har sitt arbeid om bord skal få nødvendig opplæring, blant annet for å kunne utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte. ASH-forskriften er også tydelig på at denne opplæringen skal gjennomføres før mannskaper gis adgang til områder med alvorlig eller særskilt risiko. 

Følger ikke oppfordringen
Sjøfartsdirektoratet kom i januar 2022 med en presisering i et rundskriv RSV 01-2022 om Veiledning til krav om opplæring for den som har sitt arbeid om bord knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder. Senioringeniør sjøfolk, Odd Konrad Dale, i Sjøfartsdirektoratet, påpeker at i dette rundskrivet skriver Sjøfartsdirektoratet at eksplosjonsfarlige områder finnes på andre skip enn de som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader.
- Det betyr at man må ta hensyn til opplæring i henhold til IEC 60079-17 i relasjon til både kvalifikasjonsforskriften vedlegg IX og krav om opplæring som følger av AHS-forskriften §2-6, og krav om opplæring og dokumentasjon av gitt opplæring som følger av AHS-forskriften §2-6.
sier Dale.
- I skipssikkerhetsloven §6 så er det presisert at det er rederiet som har en overordnet plikt til å påse at byggingen og driften av skipet skjer i samsvar med reglene gitt i eller i samsvar med denne loven, herunder at skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord, etterlever regelverket, sier senioringeniør sjøfolk, Odd Konrad Dale, i Sjøfartsdirektoratet.

- Vi i Dnmf har fått tilbakemeldinger fra medlemmer om at dette ikke blir etterfulgt tilstrekkelig, sier Brandal. 

Risiko ved batterier
- Batteri på fartøy har blitt mer vanlig, og det utgjør også en risiko. Det å inneha riktig kompetanse her er svært viktig, sier Brandal.
- Ikke minst hva gjør man dersom det oppstår brann i litium-batteri? Sikkerhet på arbeidsplassen har høyest prioritet for oss og at våre medlemmer skal føle seg trygge i jobben de skal gjøre, påpeker hun.
Sjøfartsdirektoratet har også her kommet med rundskrivet «Veiledning til krav til opplæring om maritime batterisystemer om bord i norske skip» rundskriv RSV 4 - 2022. 

Bekymret for manglende opplæring
I Dnmf-undersøkelsen ble medlemmene spurt om hvor mange som har tilstrekkelig kompetanse og opplæring for å jobbe sikkert i Ex- områder, og ikke minst med litium-ion batterier. 
- Flere som svarte på undersøkelsen uttrykte bekymring for manglende eller utilstrekkelig opplæring, og at arbeidsgiver ikke gjør nok for å ivareta de ansattes sikkerhet. Over halvparten av de spurte sier de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i hvordan arbeide trygt i eller i nærheten av eksplosjonsfarlige områder, opplyser Helene J. Brandal. 
Hun sier at det er viktig å huske på at veldig mange har batteripakker om bord på skip i dag.  
- Undersøkelsen viser at over halvparten av de som har litium-batterier om bord, ikke har fått kurs i «brann i litium-batteri», sier hun. 
Brandal understreker at dette forteller oss at mange ikke føler seg trygge nok på arbeidsplassen sin.  
- Man skal føle seg trygg på jobb, og det gjør man hvis sikkerheten er ivaretatt forsvarlig. Arbeidstakeren skal ha en reell følelse av trygghet. Innspill fra de ansatte som går på sikkerheten skal tas alvorlig fra rederiets side og evalueres. 
- Det skal ikke i dag måtte en ulykke til før man lærer. Dnmf oppfordrer også til at man melder inn avvik i rederiets sikkerhetsstyringssystem om en mangler opplæring i Ex-relatert vedlikehold, brannhåndtering og om det for eksempel er mangler på rutiner for PPE i Ex-områder. Det er grunnleggende viktig at slike avvik blir registrert om behandlet, sier Brandal.  

---
Bakgrunn

ASH-forskriften
Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip. 
§ 2-6.Opplæring av de som har sitt arbeid om bord

  • (1) Hver enkelt som har sitt arbeid om bord skal få nødvendig opplæring:
  • a.    for å kunne utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte,
  • b.    før det gis adgang til områder med alvorlig eller særskilt risiko,
  • c.    ved innføring av ny teknologi.
  • (2) Opplæringen skal gjentas regelmessig og ved endret eller ny risiko.
  • (3) Gjennomgått opplæring skal dokumenteres skriftlig.
     

EX-områder på skip
Ex-områder på skip refererer til områder om bord på skip hvor det kan være konsentrasjoner av brennbar gass, damp, tåke eller støv blandet med luft. Disse områdene er preget av potensialet for en eksplosiv atmosfære. Eksempler på Ex-områder inkluderer oljeplattformer, prosessanlegg, raffinerier, destillerier, tankere, siloer, bensinstasjoner eller områder nær lagring av eksplosive gasser.
I Norge håndhever myndighetene først og fremst forskrifter knyttet til eksplosjonsfarlige områder gjennom organer som Petroleumstilsynet (PTIL), Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).